ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W piśmie z dnia 27 czerwca 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (SPS-023-5235/12) poinformowało o planowanych zmian w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Właściciel gospodarstwa rolnego, podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnione są wymagane prawem warunki. Orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 16 lutego 2012 r. (II SA/Bk 923/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim skutkowałoby tym, że prawo do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne zyskaliby nie tylko zstępni opiekujący się jednym albo też dwojgiem niepełnosprawnych małżonków, lecz również niepracujący mąż czy żona, którzy deklarują niepodejmowanie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad swoim małżonkiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo i w ramach tak określonego pokrewieństwa możliwe jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. W ramach powinowactwa nie istnieje obowiązek alimentacyjny, co oznacza, że w ramach powinowactwa (tj. np. synowa-teściowa) nie przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
powrót Artykuły w etykietach: świadczenie pielęgnacyjne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________