ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Zostanie przywrócone zwolnienie od podatku VAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów nabytych przez te organizacje jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pozyskane z tych zbiórek. Od dnia 3 listopada 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązywało wyłączenie sprzedaży przedmiotów darowizny z zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zmiany będą oddziaływać na podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, dokonujące dostaw towarów nabytych w ramach zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane z tych zbiórek, poprzez umożliwienie im dalszego stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych dostaw.

Opublikowane w VAT

Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu przesądza o zakwalifikowaniu ich jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność, iż przedmiot, ze względów technicznych, nie jest i nie może być wykorzystany do prowadzenia tej działalności, musi zostać indywidualnie zbadana i wykazana przy uwzględnieniu stanu faktycznego danej sprawy.

Skoro czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wynika z woli podatnika i podejmowanych przez niego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, decyzji o remontach bądź zmianie sposobu użytkowania, to nie zachodzi przesłanka braku możliwości wykorzystania go do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 kwietnia 2011 r. (II FSK 2128/09).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

W odniesieniu do przedsiębiorcy, istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową winno być ustalenie czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami, potwierdził Minister Finansów.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 27 października 2011 12:56

Grunt związany z działalnością gospodarczą

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą powoduje uznanie gruntu za "związany z działalnością gospodarczą". Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2011 r. (III SA/Wa 126/11).

Opublikowane w PCC
sobota, 22 października 2011 13:57

Wyszukiwanie kodu PKD

Wyszukaj działalność według listy PKD 2007. Zobacz, czy rozpoczęcie danej działalności wymaga wypełnienia określonych wniosków w urzędzie.

Opublikowane w Niezbędne linki

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest podstawowym aktem prawnym dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą na terytorium RP. Określa bowiem zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, zarówno przez przedsiębiorców polskich, jak i osoby zagraniczne.

Opublikowane w Inne
środa, 19 października 2011 13:08

Prawo samozatrudnionego do urlopu wychowawczego

W piśmie z dnia 10 sierpnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyraziło swoje stanowisko w sprawie prawa osób samozatrudnionych, zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego (SPS-023-23813/11).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 11 października 2011 17:05

Budowle w pasie drogowym a podatek od nieruchomości

Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, w myśl art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Pozycja przedsiębiorców posiadających budowle w pasie drogi związanych z eksploatacją autostrad płatnych i pozostałych przedsiębiorców, którzy takie budowle wykorzystują do innej działalności gospodarczej, jest różna z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 11 października 2011 16:12

Farma słoneczna. Może podlegać opodatkowaniu

Jest już odpowiedź Ministra Finansów w sprawie opodatkowania farmy słonecznej (elektrowni słonecznej zabudowanej modułami fotowoltanicznymi) podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 6 z 8
powrót Artykuły w etykietach: działalność gospodarcza

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________