ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: faktura korygująca
sobota, 18 października 2014 03:09

Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

Zwrot towarów do dostawcy, na którą to okoliczność dostawca wystawia fakturę korygującą, nie kreuje po stronie nabywcy towarów żadnego nowego prawa do odliczania podatku naliczonego ponad to, które przysługiwało mu w momencie powstania prawa do jego odliczenia, czyli w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres otrzymania pierwotnej faktury.

Opublikowane w VAT
wtorek, 01 stycznia 2013 15:51

Zmiany dotyczące zasad fakturowania od 2013

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zasad fakturowania.

Opublikowane w VAT

Minister Finansów zmienił interpretację ogólną w sprawie kwalifikowania premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) (interpretacja z dnia 27 listopada 2012 r., PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618).

Opublikowane w VAT

Sprawdź, czy możesz anulować fakturę wewnętrzną w przypadku gdy faktura ta została wystawiona wyłącznie dla udokumentowania importu usług.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 06 lutego 2012 18:20

Zasady wystawiania i anulowania faktur VAT

Podatnik VAT wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.

Zasadniczym sposobem poprawiania faktur VAT jest wystawienie korekty faktury lub noty korygującej. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę.

Opublikowane w VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 26 stycznia 2012 r. wydał wyrok w sprawie polskich przepisów wymagających posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla obniżenia podatku należnego w przypadku zmiany ceny towaru lub usługi (sprawa C‑588/10 Kraft Foods Polska S.A. p-ko Minister Finansów).

Opublikowane w VAT
środa, 28 września 2011 14:28

Stawka VAT dla kompleksowej usługi najmu

Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować podatnik refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości, czy w wysokości stawki za wynajem powierzchni, czy zgodnie z fakturami od dostawców mediów? Sprawdź stawki podatku VAT stosowane do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Opublikowane w VAT

Jeżeli refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości wynajmujący nie stosował stawki VAT właściwej dla wynajmu powierzchni, musi dokonać korekt deklaracji VAT-7 za minione okresy. Powstaje pytanie –  za jaki okres wstecz należy w tej sytuacji złożyć korekty deklaracji? Sprawdź, jak skorygować podatek w przypadku błędnie dokumentowanie opłat za media przy świadczeniu usług najmu?

Opublikowane w VAT

W przypadku faktur w formie elektronicznej za potwierdzenie odbioru faktury korygującej będzie uważane także potwierdzenie wyrażone w formie e-maila, komunikatu systemowego lub jakiejkolwiek innej formie elektronicznej.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT, który ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Obecnie jest w Sejmie.

Opublikowane w VAT
środa, 24 listopada 2010 12:19

Warunki przechowywania faktur

Wymogiem przechowywania kopii faktury jest zachowanie jej oryginalnej postaci, a ten warunek spełnia także przechowywanie faktury w formie elektronicznej. Literalne odczytanie §21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. nie prowadzi do konkluzji, że skoro wystawiona została faktura w formie papierowej to w tej samej formie musi być przechowywana jej kopia. Tak uznał w wyroku z dnia 21 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 816/10).

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: faktura korygująca

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________