ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne
poniedziałek, 03 grudnia 2012 17:09

Bony towarowe , gotówka i prezenty dla pracowników

Od lat najpopularniejszą formą wsparcia świątecznego pracowników są bony towarowe. Jednak nie jest to najoptymalniejszy podatkowo prezent od pracodawcy dla pracownika.

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 18 września 2012 15:42

Składki ZUS można płacić online

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl. Dzięki współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z PKO Bankiem Polskim szeroki wachlarz e-usług świadczonych przez ZUS wzbogacił się o ważną funkcjonalność.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy kwota odprawy wypłacona zwolnionemu pracownikowi z przyczyn leżących po jego stronie jest zwolniona z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, kiedy przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność przysługuje uprawnienie do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, tj. na zasadach preferencyjnych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy refundacja kosztów biletów miesięcznych pracownikom dojeżdżającym do pracy może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Sprawdź, czy i kiedy sfinansowanie w całości pracownikom przez pracodawcę polisy ubezpieczenia na życie, ze stosunku pracy w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy i zasiłku macierzyńskiego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przedsiębiorca zwraca osobom wykonującym umowę zlecenia koszty podróży odbywanych w celu należytego wykonania zlecenia samochodami niebędącymi własnością zleceniodawcy (prywatnymi). Zwrot następuje na podstawie ewidencji, która dokumentuje przebieg pojazdu. Sprawdź, czy od ustalonych w ten sposób i zwróconych przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy kwot należy odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, zdrowotne a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Za sprawowanie funkcji prokurenta uchwałą zgromadzenia wspólników przyznane zostało prokurentowi stałe wynagrodzenie miesięczne. W ramach sprawowanej funkcji wykonuje on czynności zarządcze i kontrolne w zakresie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy spółka ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia prokurenta? Prokurenta nie łączy ze spółką inny stosunek prawny w szczególności umowa o pracę, ani też umowa zlecenia.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W spółce zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę mąż jednego ze wspólników spółki jawnej. Czy powinien on podlegać ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca czy jako pracownik?

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii, miejsce zamieszkania posiada w Wielkiej Brytanii. Któremu ustawodawstwu będzie podlegał z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jednocześnie na terenie dwóch państw? Sprawdź stanowisko ZUS.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
Strona 2 z 5
powrót Artykuły w etykietach: składki na ubezpieczenia społeczne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________