ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych, garaży, spółdzielnie mieszkaniowe mogą występować o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynki są posadowione, we własność. Dotyczy to również użytkowników wieczystych gruntów rolnych. Istnieje także możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, a także nieruchomości rolnych. Co innego w przypadku nieruchomości gminnych.

Opublikowane w Inne

Ograniczenia swobody działalności gospodarczej w zakresie organizowania gier na automatach wyłącznie w kasynach gry nie naruszają Konstytucji, orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Opublikowane w Inne

W dniu 24 lutego 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja ta dotyczy zagadnienia nieujawnionych dochodów. Czy urzędnikom będzie wolno więcej?

Opublikowane w Podatki dochodowe

ZUS wydał komunikat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. dotyczącego zawieszania emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

W ocenie organów podatkowych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również znajdujące się w wyrobisku górniczym obiekty budowlane służące do wydobywania kopalin. Natomiast w ocenie sądu niedookreśloność przepisu ustawy podatkowej sprawia, że podatnik nie może sam sprecyzować obowiązku podatkowego w sposób prawidłowy.

Problem ten rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny na rozprawie zaplanowanej na dzień 13 września 2011 r.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 15 sierpnia 2011 14:41

Zmiana warunków nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej

Zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej jest niezgodna z Konstytucją (P 36/10). Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 lipca 2011 r.

Trybunał rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczące wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.

środa, 22 czerwca 2011 10:33

Umowa o opiekę a ulga podatkowa

W najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę dotyczącą wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę, dzięki której można skorzystać z ulgi podatkowej (P 36/10).

W rozstrzyganej sprawie podatniczka nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej, którą się opiekowała. Wniosła więc o zastosowanie ulgi podatkowej w podatku od spadków i darowizn. W ocenie organu podatkowego umowa jednak nie spełniła wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej.

Przepis dotyczący biegu terminu przedawnienia jest zgodny z Konstytucją. W dniu 21 czerwca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego (bieg terminu przedawnienia).

Oznacza to, że organy podatkowe mogą zgodnie z ustawą zasadniczą stosować nieograniczoną liczbę środków egzekucyjnych, aby nie dopuścić za każdym razem do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, bez jednoczesnego wyznaczenia końcowego terminu biegu przedawnienia.

Opublikowane w Inne

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na etacie, musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że pierwszeństwo obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jest zgodne z Konstytucją (SK 33/09).

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym narusza Konstytucję. Tak uznał Trybunał konstytucyjny w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. (P 7/09). Trybunał rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.

Opublikowane w Rachunkowość
Strona 1 z 3
powrót Artykuły w etykietach: wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________