ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Artykuły w etykietach: zwolnienie od podatku

Według odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 26441 w sprawie opodatkowania działalności uczniowskich klubów sportowych, na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów można uznać uczniowski klub sportowy jest jedną z form organizacyjnych prowadzenia w szczególności działalności oświatowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, która jest zwolniona od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 07 marca 2013 13:54

Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Jeżeli spadkobierca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z tzw. grupa zerową (jako małżonek, dziecko, rodzic, pasierb, rodzeństwo, ojczym ilub macocha), musi złożyć formularz SD-Z do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Sprawdź możliwość zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zwrotu kosztów podróży w celu realizacji zlecenia, na rzecz współpracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Rada gminy może wprowadzić zwolnienie w podatku od nieruchomości inne niż przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawdź, czy istnieje możliwość zwolnienia z zapłaty podatku od nabycia nieruchomości na rynku wtórnym dla osób w trudnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, jaka stawka VAT obowiązuje dla dla usług rekreacyjno-sportowych sklasyfikowanych polegających na zapewnieniu możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie krytej pływalni i korzystania z ochrony ratowników oraz z niezbędnego sprzętu.

Opublikowane w VAT

Prawo wspólnotowe dostatecznie precyzyjnie zakazuje opodatkowania operacji kapitałowej, polegającej na podwyższeniu kapitału, jakiej dokonała spółka, zaś prawodawca krajowy nie może tego zakazu pominąć. Obecnie NSA podjął zawieszone wcześniej postępowanie w sprawie Pak‑Holdco.

Opublikowane w PCC

Upływ terminu w ramach którego należy zawiadomić organ podatkowy o otrzymanym spadku powoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku. Skutków tych nie można anulować poprzez przywrócenie terminu, bez względu na przyczynę jego uchybienia, zawinioną bądź niezawinioną.

Osoby tej samej płci pozostające w stałym związku partnerskim nie mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla darowizny między członkami najbliższej rodziny. Nie mają też prawa do preferencyjnego małżeńskiego rozliczenia podatku rocznego. Tak w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1704/10).

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 22 listopada 2011 09:58

Usługi perfuzyjne. Czy są zwolnione z VAT?

Od dnia 1 lipca 2011 r. - wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, bądź w ramach wykonywania określonych zawodów medycznych. Sprawdź czy usługi perfuzyjne mogą być zwolnione z VAT, jako usługi medyczne.

Opublikowane w VAT
czwartek, 27 października 2011 12:56

Grunt związany z działalnością gospodarczą

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą powoduje uznanie gruntu za "związany z działalnością gospodarczą". Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2011 r. (III SA/Wa 126/11).

Opublikowane w PCC
Strona 1 z 2
powrót Artykuły w etykietach: zwolnienie od podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________