ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Zespół Ekspertax
Zespół Ekspertax

Zespół Ekspertax

Jeszcze w tym roku zwolnione z podatku VAT zostaną towary i usługi przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym, jeżeli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub prowadzą działalność statutową w zakresie realizacji celów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem zwolnienia będzie przeznaczenie towarów i usług w całości do realizacji zadań statutowych OPP, a także udokumentowanie przekazania fakturą VAT.

Minister Finansów w dnia 5 marca 2010 r. odpowiedział na pytania podatników prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W wyroku z dnia 13 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że koszty zawarcia umów chroniących podatnika przed niekorzystnymi zmianami kursów walutowych w związku z przyszłymi wydatkami na realizację kontraktów już zawartych, ale których realizacja nie została rozpoczęta w roku podatkowym, nie były kosztami uzyskania przychodów.

Strona 240 z 240
powrót Zespół Ekspertax

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________