ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stawka VAT 2011

czwartek, 09 czerwca 2011 10:37

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obecnie ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Dostawa towarów wykonana jest z chwilą wydania gruntu do używania, wtedy czynność ta jest w całości wykonana.

Sprawdź, jaką stawkę VAT należy zastosować w 2011 r. w stosunku do pobieranych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu ustanowione w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.

Miasto pobiera opłaty roczne od osób fizycznych i prawnych z tytułu ustanowionego prawa do użytkowania wieczystego gruntu wydanego w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. Termin płatności opłaty rocznej z tego tytułu jest wyznaczony na 31 marca danego roku.

W użytkowanie wieczyste oddawane są grunty stanowiące własność Miasta na okres 99 lat. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Z dniem 1 grudnia 2008 r. ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów zostało jednoznacznie i wyraźnie uznane za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (art 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy).

Przepisy ustawy o VAT określają szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do ustanowienia prawa wieczystego użytkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 16b ww. ustawy, w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.

Jeśli zatem użytkowanie wieczyste ustanowione zostało przed dniem 1 stycznia 2011 r. to czynność ta została wykonana przed zmianą stawek. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku w terminach płatności kolejnych opłat rocznych czyli pod rządami nowych stawek.

Jednakże odwołując się do przepisów przejściowych, zgodnie z art. 41 ust. 14a ww. ustawy, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

W związku z tym, iż czynność użytkowania wieczystego (dostawa) została w całości wykonana z chwilą wydania gruntu, to niezależnie od tego, że obowiązek podatkowy powstaje już pod rządami nowych przepisów, to opłaty roczne opodatkować należy ze stawkami obowiązującymi w dniu wydania gruntu, do którego ustanowiono prawo wieczystego użytkowania.

W związku z powyższym opłaty roczne pobierane z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r., naliczane w 2011 r. i latach następnych, należy opodatkować według stawek obowiązujących w dniu wydania gruntu, do którego ustanowiono prawo wieczystego użytkowania (tj. 22%).

powrót VAT Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________