ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Nierzetelne księgi podatkowe

środa, 08 czerwca 2011 15:02

Nierzetelne księgi podatkowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ordynacja podatkowa nie przewiduje jakichkolwiek wyjątków od uznania księgi, która nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, za nierzetelną. Nierzetelność ta jest bezwzględna i niestopniowana. Tak uznał w wyroku z dnia 17 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (I SA/Bd 860/10).

Organy podatkowe podczas kontroli u podatnika zakwestionowały zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi remontowo budowlane udokumentowane trzema rachunkami wystawionymi przez firmę Z.

Na podstawie zabranego materiału dowodowego ustalono, iż podmiot taki nie istnieje. Okoliczność powyższa została wykazana m.in. w oparciu o pismo Prezydenta Miasta ,w którym poinformował on, iż Z nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej urzędu.

Sąd nie podzielił stanowiska strony skarżącej, iż organy naruszyły art. 193 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) poprzez błędne uznanie ksiąg podatkowych skarżącego za nierzetelne w sytuacji gdy kwestionowały jedynie prawidłowość danych określających wykonawcę wskazanych na spornych rachunkach.

Zgodnie z art. 193 §1 Ordynacji podatkowej, księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego co wynika z zawartych w nich zapisów. Stosownie do §2 wskazanego artykułu księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Jednocześnie z godnie z art. 193 §4 organ podatkowy nie uznaje za dowód ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy.

W doktrynie podkreśla się, iż z punktu widzenia rzetelności istotna jest rzeczywistość (art. 193 §2 Ordynacji podatkowej). Rzetelne księgi podatkowe powinny zawierać obraz wszystkich zdarzeń gospodarczych (rzeczywistości gospodarczej) mogących mieć wpływ na wysokość podatku, które to zdarzenia powinny być w nich utrwalone.

Za rzetelne, zgodnie ze zwyczajnym znaczeniem tego wyrazu, uważane są księgi, jeżeli zawierają wszystkie fakty, będące przedmiotem wpisów do ksiąg, i to w całości zgodnie z prawdą (Komentarz do art. 193 ustawy Ordynacja podatkowa, (w:) C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Popławski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III.).

Z wykładni a contrario art. 193 §2 Ordynacji podatkowej wynika, że księgi są nierzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Ordynacja podatkowa nie przewiduje jakichkolwiek wyjątków od uznania księgi, która nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, za nierzetelną. Nierzetelność ta jest więc bezwzględna i niestopniowana.

Księga podatkowa nie może być zatem bardziej lub mniej nierzetelna. Nieodzwierciedlanie przez księgę podatkową stanu rzeczywistego może sprowadzać się do braku zapisów zdarzeń, które miały w rzeczywistości miejsce, oraz do ujęcia zdarzeń fikcyjnych, np. na podstawie tzw. pustych faktur.

Może również polegać na ewidencjonowaniu kwot w wartościach odbiegających od rzeczywistości. Nierzetelne są więc księgi, które zawierają niezgodne z prawdą wpisy lub opuszczenia w księgowaniu. Dla oceny nierzetelności ksiąg nie ma znaczenia skutek w postaci zawyżenia bądź też zaniżenia podstawy opodatkowania.

Księga jest nierzetelna zarówno wtedy, gdy podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodów, dokonując wpisów niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości, jak i wówczas, gdy tych kosztów nie ujął w księdze.

Sąd wskazał, iż skoro organy podatkowe wykazały w oparciu o zebrany materiał dowody, iż podmiot Z nie istnieje, to miały podstawy uznać księgi za nierzetelne. Podkreślić przy tym należy, iż w sprawie, wbrew twierdzeniom strony skarżącej, nie chodzi jedynie o "nieprawidłowość danych wykonawcy" (błędny NIP, brak rejestracji podmiotu gospodarczego), ale o podmiot fikcyjny, nie istniejący.

Wbrew także zarzutom skargi z uzasadnienia decyzji obu instancji wynika jasno, iż organy nie kwestionowały jedynie danych identyfikacyjnych podmiotu, który wykonał przedmiotowe usługi budowlane, ale również sam fakt wykonania tych usług.

powrót Rachunkowość Nierzetelne księgi podatkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________