ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż napojów i posiłków w lokalu i catering. Stawka VAT 2011

piątek, 10 czerwca 2011 13:39

Sprzedaż napojów i posiłków w lokalu i catering. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług restauracyjnych (sprzedaż w lokalu) oraz cateringowych (dostawa na telefon dla firm i osób fizycznych), które z dniem 1 stycznia 2011 r. traktuje jako usługi związane z wyżywieniem.

Spółka w swojej ofercie sprzedaje przygotowywane dania: pizzę, makarony, sałatki oraz napoje: kawa, herbata, woda mineralna, soki, napoje gazowane oraz piwo, w menu nie posiada zestawów – każda pozycja stanowi odrębny produkt. Sprawdź jaka stawkę VAT stosować.

Z opisu wynika, że podatnik świadczy usługi:

- związane z wyżywieniem sklasyfikowane w PKWiU jako usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych – 56.10,
- sklasyfikowane w PKWiU jako usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych 56.21.11.0 oraz
- usługi przygotowywania dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.19.0.

Prowadząc lokal gastronomiczny podatnik zajmuje się działalnością usługową, której poza sprzedażą posiłku i napojów w lokalu, towarzyszą elementy dodatkowe jak udostępnienie lokalu, obsługa personelu, atmosfera miejsca, bezpośredni kontakt z klientem, co według oceny podatnika pozwala na  zastosowanie stawki 8% zarówno do usługi sprzedaży posiłku, jak i soków oraz innych napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów i towarów wymienionych w treści poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów usług – jako opodatkowanie kompleksowej usługi restauracyjnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził taką interpretację przepisów w dniu 5 maja 2011 r., uznając stanowisko podatnika za prawidłowe.

Organ podatkowy wskazał, że w myśl §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Pod poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1.    napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
2.    napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
3.    kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
4.    napojów bezalkoholowych gazowanych,
5.    wód mineralnych,
6.    innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż sprzedaż soków owocowych i innych napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy podawanych w lokalu, odbywająca się w ramach usług związanych z wyżywieniem, zaklasyfikowanych przez podatnika do PKWiU ex 56, nie objęta wyłączeniem wskazanym w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Spółka słusznie przyjmuje, w związku ze zmianą przepisów w podatku VAT w zakresie rodzaju usług i towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż podstawowa, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. świadczenie usług związanych z wyżywieniem polegających na sprzedaży soków owocowych i innych napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy podawanych w lokalu, jako część usługi związanej z wyżywieniem – opodatkowana jest stawką 8% na mocy § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu natomiast do sprzedaży na zamówienie, z dostawą do domu lub firmy – podstawą usługi jest dostarczenie określonego dania pod wskazany adres i spółka przypisuje jej charakter usługi przygotowywania i dostarczenia żywności, stosując stawkę opodatkowania w wysokości 8%, zgodnie z uprawnieniem przysługującym jej na podstawie 41 ust. 2 ustawy o VAT i poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Podatnik jest jednostką objętą systemem oświaty świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Jako szkoła ponadgimnazjalna nie jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie akredytacji kuratora oświaty. Świadczone usługi są finansowane w 60% ze środków publicznych, oraz nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Dyrektor Izby Skarbowej Poznaniu potwierdził w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2011 r., że ww. usługi są zwolnione z VAT.

Powyższe wynika z faktu, iż opisane usługi wykonywane są przez jednostkę objętą systemem oświaty, a ponadto dotyczą kształcenia i wychowania. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.    jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b.    uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.    prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b.    świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c.    finansowane w całości ze środków publicznych
– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

powrót VAT Sprzedaż napojów i posiłków w lokalu i catering. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________