Budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym

piątek, 10 czerwca 2011 15:11

Budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 7 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że budynek biurowy nie może zostać uznany za budynek gospodarczy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 lit c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, i tym samym korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (II FSK 172/10).

Podatnik wykorzystywał przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, budynki w których znajdowały się biura gospodarstwa oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla pracowników gospodarstwa. Tym samym w jego ocenie budynek ten korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm.).

Zdaniem organu podatkowego zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz wynik przeprowadzonych oględzin świadczyły, iż przedmiotem opodatkowania w niniejszej sprawie jest budynek biurowo-socjalny z mieszkaniem służbowym, który wykorzystywany jest zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponieważ nie jest to budynek gospodarczy, to wbrew odmiennemu stanowisku podatnika, brak jest podstaw do zastosowania w stosunku do niego zwolnienia od podatku od nieruchomości dla budynków gospodarczych lub ich części na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organ dodał, iż ustaleń powyższych dokonał w oparciu o przepisy prawa, tj. w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. nr 112, póz. 1317 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

Podatnik złożył odwołanie od powyższej decyzji. W niniejszym środku zaskarżenia podniósł, iż nie zgadza się ze stanowiskiem organu, odmawiającym uznania, iż sporny budynek korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W ocenie odwołującego się z uwagi na to, że ustawa nie wprowadza definicji pojęcia "budynek gospodarczy", w związku z tym jego wykładnia winna zostać przeprowadzona w postępowaniu dowodowym w indywidualnej sprawie, mającym na celu zweryfikowanie charakteru budynku i w wyniku tego przesądzenie, czy spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy podzielił ustalenia wójta gminy i wskazał, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadza definicji pojęcia "budynek gospodarczy", podając jedynie w treści art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy, iż użyte w ustawie określenie budynek oznacza obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zasadne jest zatem odwołanie się w tym względzie do innych gałęzi prawa.

W ocenie organu w pełni uzasadnione i znajdujące oparcie w ww. przepisach jest opodatkowanie, będącego własnością skarżącego budynku biurowo-socjalnego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z uwagi na niespełnienie przesłanek do zwolnienia go z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c tej ustawy.

Na powyższą decyzję organu odwoławczego podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie jest zasadna.

Zdaniem Sądu I instancji, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnych. Dokonując wykładni pojęcia "budynek gospodarczy" należy mieć przede wszystkim na względzie, iż istniejące od dnia 1 stycznia 2003 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych odwołanie do pojęcia budynku ustalonego na gruncie prawa budowlanego ma charakter pełny, a nie wybiórczy (a więc nie ogranicza się jedynie do prawa budowlanego) - dotyczy zarówno ogólnej definicji budynku, jak i poszczególnych kategorii budynków.

Zasadnie zatem organy podatkowe w niniejszej sprawie wskazały na możliwość zastosowania, na podstawie odesłania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przepisów prawa budowlanego definiujących pojęcie "budynku gospodarczego", w tym przepisów rangi podustawowej. Wbrew zatem twierdzeniom zawartym w skardze, uznać należy, że skoro ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do przepisów prawa budowlanego - a zatem nie tylko do ustawy Prawo budowlane - a te z kolei pojęcie "budynku gospodarczego" regulują w wydanym na podstawie ustawy rozporządzeniu, to brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do jego stosowania.

Z kolei zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wydanego na podstawie art. 7 Prawa budowlanego - budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

W świetle powyższego za zasadne należy uznać stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego, iż budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym, skoro realizuje on odmienne funkcje.

Prawidłowość takiego rozgraniczenia potwierdza ponadto §65 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454), w którym obok kategorii "budynki biurowe" wskazano odrębną kategorię "budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa" i "inne budynki niemieszkalne". Ze względu na podstawową funkcję użytkową budynki dzieli się bowiem na następujące rodzaje:

1) budynki mieszkalne,
2) budynki przemysłowe,
3) budynki transportu i łączności,
4) budynki handlowo-usługowe,
5) zbiorniki, silosy i budynki magazynowe,
6) budynki biurowe,
7) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej,
8) budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe,
9) budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa,
10) inne budynki niemieszkalne.

Z powyższego wynika zatem, że budynek biurowy i budynek gospodarczy to dwie odrębne kategorie. Również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się takie stanowisko (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2009 r., II FSK 160/08).

Sąd wskazał również, iż skoro w niniejszej sprawie uznano, że budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym to bezcelową stała się analiza czy został on "zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej". Na marginesie jednak można zauważyć, że przy opodatkowaniu budynków działów specjalnych zbadania wymaga, czy są one faktycznie zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Zatem muszą być w nich rzeczywiście prowadzone uprawy. W sprawie zaś jest bezspornym, iż budynek miał odmienne, bo biurowo-socjalne przeznaczenie.

Sąd oddalił skargę, nie znajdując podstaw do jej uwzględnienia. Podobnie w sprawie skargi kasacyjnej podatnika uczynił w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót PCC Budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________