ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odpisy amortyzacyjne. Kiedy mogą być kosztem?

wtorek, 21 czerwca 2011 14:17

Odpisy amortyzacyjne. Kiedy mogą być kosztem?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Środek trwały niewprowadzony do ewidencji nie tworzy odpisów amortyzacyjnych, zaś o podatkowym znaczeniu, jako kosztu uzyskania przychodu, odpisu amortyzacyjnego decyduje chwila ujawnienia danego środka trwałego w prowadzonej ewidencji, czy jej zaprowadzenie zgodnie z obowiązującym prawem. Prowadzenie ewidencji środków trwałych bez takiego obowiązku nie rodzi skutków podatkowych. O ile więc obowiązek założenia wymaganej prawem ewidencji następuje w określonej dacie dopiero od tego dnia powstaje konieczność dokonywania prawidłowych odpisów amortyzacji.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 maja 2011 r.

W rozstrzyganej sprawie podatnik opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej, zatem nie miał obowiązku prowadzenia ani "ewidencji środków trwałych" ani "wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". W trakcie roku podatkowego podatnik powiadomił jednak organ podatkowy o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej oraz o założeniu "wstecz" księgi przychodów i rozchodów.

W prowadzonej działalności gospodarczej podatnik używał składników majątkowych ujętych w ewidencji, jako środki trwałe, od których dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe zostały kupione oraz wytworzone przez podatnika we własnym zakresie. Podatnik zaprowadził ewidencję środków trwałych, a mając na uwadze przepisy §2 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 6, poz. 35 ze zm.) podatnik ustalił wartość początkową wprowadzonych do ewidencji, wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych w oparciu o operat wyceny wartości początkowej środków trwałych – maszyn i urządzeń zakładu stolarskiego, sporządzony przez biegłego.

Poza sporem w sprawie było, że podatnik, w związku z wybraną formą opodatkowania w postaci karty podatkowej, nie prowadził ani "ewidencji środków trwałych" ani "wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", oraz że podatnik powiadomił organ podatkowy o utracie prawa do dotychczasowej formy opodatkowania za wcześniejsze lata oraz o założeniu, wstecz za te lata, ksiąg przychodów i rozchodów.

Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że za lata wcześniejsze winna być również założona jedna "ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" (z zachowaniem ciągłości zapisów), zawierająca dane, określone w przepisie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 6, poz. 35 ze zm. – stan prawny na dzień wprowadzenia środków trwałych do ewidencji środków trwałych). Podatnik natomiast założył za każdy rok podatkowy oddzielnie "Wykazy środków trwałych i wartości niematerialnych", "Ewidencji środków trwałych dla celów księgowych" i "Zestawienie miesięcznych kwot odpisów amortyzacyjnych".

Zdaniem organu podatkowego ponieważ w okresie opodatkowania kwotą podatkową podatnik nie był zobowiązany do prowadzenia ewidencji środków trwałych ani wykazu środków trwałych, w momencie opodatkowania na zasadach ogólnych za kilka lat wstecz, nie można traktować maszyn i urządzeń, nie objętych dotychczas ewidencją, jako ujawnionych środków trwałych w rozumieniu §7 ust. 7 ww. rozporządzenia. W związku z tym, odpisy amortyzacyjne za te lata zaliczył do kosztów uzyskania przychodu, ale od skorygowanej wartości początkowej.Zgodnie z powołanym wyżej §7 ust. 7 ww. rozporządzenia odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nie objętych dotychczas ewidencją lub wykazem dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji lub wykazu. Zgodnie zaś z §1 ust. 1 tego rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę opodatkowania, jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z §11 zostały wprowadzone do ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl §11 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. W przypadku zmiany formy opodatkowania, podatnicy opodatkowani dotychczas zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zakładając ewidencję, o której mowa w ust. 2, uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że poczynając od 1 stycznia 1999 r. prawodawca przewidział możliwość założenia "ewidencji" uwzględniającej odpisy amortyzacyjne przypadające za wcześniejszy okres tylko w przypadku zmiany formy opodatkowania i tylko w stosunku do podatników opodatkowanych dotychczas zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Tym samym wyłączył taką możliwość w stosunku do podatników opodatkowanych dotychczas zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zróżnicowanie sytuacji podatkowej tych dwóch podmiotów wynikało z faktu iż podatnicy podatku od przychodów ewidencjonowanych obowiązani byli prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaś podatnicy podatku w formie karty podatkowej nie mieli obowiązku prowadzenia takiego wykazu.

Dane ujęte w "wykazie" mogły więc służyć jako podstawa dokonania wpisów w zakładanej "ewidencji" za okres poprzedzający jej założenie, natomiast brak prowadzonego na bieżąco i zgodnie z przepisami "wykazu" uniemożliwiał tego rodzaju czynność. W żadnym razie w czasie obowiązywania przepisów cytowanego rozporządzenia nie istniała norma prawa przewidująca możliwość zastosowania §1 rozporządzenia do podatników opodatkowanych dotychczas kartą podatkową lub wyłączająca stosowanie § 7 ust. 7 tego rozporządzenia, w przypadku podatnika, który nie był obowiązany do prowadzenia ewidencji lub wykazu środków trwałych. Brak obowiązku prowadzenia wymienionych ewidencji lub wykazu oznaczał bezskuteczność ich prowadzenia i wykazywania w nich środków trwałych do czasu powstania takiego obowiązku.

Możliwości takiej nie przewidywały również, obowiązujące w 2002 r. przepisy regulując amortyzację.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Odpisy amortyzacyjne. Kiedy mogą być kosztem?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________