ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kilometrówki będą wyższe

czwartek, 07 lipca 2011 11:59

Kilometrówki będą wyższe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wzrośnie wysokość tzw. kilometrówek, tj. kwot zwracanych przez pracodawcę pracownikom za korzystanie z własnego samochodu dla potrzeb służbowych. Obecny, podstawowy limit kilometrówek obowiązuje w niezmienionej wysokości od października 2007 r.

Kwota kilometrówki to korzystna podatkowo bo zwolniona, dodatkowa wypłata dla pracownika.Minister Infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem stawka za jeden kilometr ma wynieść dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,97 zł (obecnie 0,52 zł)

W przypadku wyższej pojemności skokowa silnika limit ma wnieść 1,01 zł (obecnie 0,83 zł za kilometr).

Limit dla motocykli - 0,92 zł (obecnie 0,23 zł), dla motorowerów - 0,81 zł (obecnie 0,13 zł).

Zgodnie z art. 34a ust. 1-2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.), na podstawie umów cywilnoprawnych do celów służbowych mogą być używane samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. Sposób zwrotu kosztów określają przepisy rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, uwzględniające rodzaj pojazdu mechanicznego, jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.

Wzmiankowanym rozporządzeniem jest właśnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Biorąc zatem pod uwagę brzmienie art. 21 ust. pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostanie zawarta stosowana umowa cywilnoprawna pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, to wypłacany z jej tytułu ryczałt jest zwolniony od podatku dochodowego.

Warunkiem jednak koniecznym jest to, aby samochód (lub inny pojazd) był własnością pracownika i tenże pracownik musi go rzeczywiście wykorzystywać do ww. celów. Pracownik w tym celu każdego miesiąca musi złożyć pisemne oświadczenie o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

powrót Podatki dochodowe Kilometrówki będą wyższe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________