ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi pedagoga a zwolnienie z VAT 2011

wtorek, 05 lipca 2011 13:51

Usługi pedagoga a zwolnienie z VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Świadczenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz usług rehabilitacyjnych na podstawie dyplomu pedagoga nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia od VAT. Skoro usługi nie są świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza lub innego z zawodów medycznych, nie zostaje spełniona przesłanka do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.

Skutkiem tego usługi takie winny być opodatkowane podatkiem w stawce VAT obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. – 23%. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 24 czerwca 2011 r.).

Zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, np. zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera, diagnosty laboratoryjnego. Poza wymienionymi istnieje jeszcze spora grupa innych zawodów medycznych, dla których jednak nie zostały określone zasady wykonywania w odrębnych przepisach.

Należy zatem przyjąć, iż pojęcie „osoba wykonująca zawód medyczny” obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania. Pojęcie „wykonywanie zawodu medycznego” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje. Przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Obecnie (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT) zwolnieniu podlegają jedynie te usługi opieki medycznej, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, jeżeli są one świadczone przez uprawnione do tego podmioty - zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz psychologów.

Zgodnie z tym przepisem osoby wykonujące zawód medyczny to osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 30, poz. 300 z późn. zm.), można stwierdzić, że można mówić o następujących zawodach medycznych:

 • specjalista terapii uzależnień;
 • felczer;
 • technik radioterapii;
 • diagnosta laboratoryjny;
 • technik medyczny;
 • dietetyk;
 • higienista stomatologiczny;
 • ortoptysta;
 • terapeuta zajęciowy (instruktor terapii zajęciowej);
 • higienistka szkolna;
 • ratownik medyczny;
 • perfuzjonista;
 • asystentka stomatologiczna;
 • preparator;
 • dezynfektor;
 • wykwalifikowana pomoc stomatologiczna.

Zatem powyżej przytoczone przepisy określają jednoznacznie, że podstawowymi czynnikami wpływającymi na zwolnienie od podatku VAT świadczeń medycznych w zakresie ochrony zdrowia są:

 • cel wykonywanych świadczeń oraz
 • podmiot je wykonujący.

Od 1 stycznia 2011 r. ze zwolnienia od podatku VAT generalnie korzystają tylko te czynności, które mają cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych (lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne oraz psychologów).

Świadczenie usług w oparciu o posiadany dyplom - certyfikat niemieckiej szkoły nadający jej tytuł pedagoga, związanych z poprawą kondycji fizycznej oraz usług rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu określonej metody (polegającej na pracy z ciałem i systemem nerwowym człowieka i służy poprawie kondycji fizycznej po zwichnięciach, złamaniach, kontuzjach, zabiegach operacyjnych, chemioterapii) niweluje zmęczenie i stres, zmniejsza chroniczny ból pleców i kręgosłupa, a także zmienia nawyki ruchowe pacjentów, którzy w konsekwencji poruszają się z większa łatwością.

Ponieważ jak podkreślano powyżej określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, a warunkiem jego zastosowania jest łączne spełnienie obu przesłanek. Po pierwsze mają one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia po drugie świadczenia medyczne mają być wykonywane przez uprawnione do tego określone podmioty (osoby).

Przewidziany w przepisie art. 18d ust. 1 pkt 1 ww. ustawy warunek, zgodnie z którym świadczenie zdrowotne musi być dokonywane przez osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do ich udzielania oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, ma na celu zapewnienie, aby zwolnienie od podatku było stosowane wyłącznie do świadczeń opieki medycznej wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Dlatego nie każde świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku. Zwolnienie to dotyczy tylko świadczeń o odpowiednim poziomie jakości, biorąc pod uwagę wykształcenie zawodowe osób je wykonujących.

powrót VAT Usługi pedagoga a zwolnienie z VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________