ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi księgowe a zwolnienie podmiotowe

wtorek, 12 lipca 2011 13:56

Usługi księgowe a zwolnienie podmiotowe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W niedawno zmienionej interpretacji indywidualnej Minister Finansów przyznał, że podatnicy świadczący usługi księgowe mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Minister Finansów zmienił w dniu 26 kwietnia 2011 r. interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który uznał, że usługi księgowo-rachunkowe, które podatnik świadczy w niewielkim zakresie, wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, a w zakres których wchodzą następujące czynności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości: kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach, kontrola zapisów, w księgach, sporządzanie i kontrola deklaracji i raportów wynikających z tych ksiąg,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,
  • prowadzenie naliczeń płac i ZUS zatrudnionych pracowników oraz naliczeń ZUS zleceniodawcy,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz sporządzanie na podstawie ewidencji niezbędnych deklaracji rozliczeniowych oraz ich kontrola,

jako zakwalifikowane do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 - usługi w zakresie księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych, nie wchodzą w zakres usług doradztwa, które mają grupowanie w PKWiU 74.12.3, mimo tego, nie mogą być objęte zwolnienie podmiotowym od podatku VAT.

Temat zwolnienia z VAT usług księgowych jest przedmiotem wielu komentarzy, podpowiedzi oraz wyjaśnień Dyrektorów Izb Skarbowych, które coraz częściej pojawiają się na łamach fachowych wydawnictw podatkowych i biuletynów. Z wyjaśnień tych wynika, że jeżeli usługi, które podatnik świadczy nie są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.12.3, jako usługi w zakresie doradztwa podatkowego, to może on skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na wysokość obrotów.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 powyższej ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 113 ust. 14 pkt 2 ww. ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337).

Zgodnie z §26 tego rozporządzenia Minister Finansów określił listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy – stanowiącą załącznik do ww. rozporządzenia. W poz. 37 tego załącznika (bez względu na symbol PKWiU) wymieniono doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443, z późn. zm.) czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy (ust. 2 powyższego przepisu). Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są m.in. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych (art. 3 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym).

Ponieważ podatnik świadczy usługi księgowo-rachunkowe i nie zajmuje się udzielaniem zaleceń, porad oraz opinii a swoich klientów w tym zakresie odsyła do wykwalifikowanych podmiotów posiadających określoną wiedzę fachową, usługi świadczone przez siebie, zakwalifikował do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 - usługi w zakresie księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych, które nie wchodzą w zakres usług doradztwa, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 74.12.3.

Mając na uwadze, iż nomenklatura klasyfikacyjna różnicuje usługi w zakresie księgowości od usług doradztwa podatkowego, to nieuzasadnione byłoby stawianie znaku równości wobec tych usług.

Również brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, który określa krąg czynności zaliczanych do doradztwa podatkowego nie może przesądzać o konsekwencjach prawno-podatkowych w podatku od towarów i usług. Źródłem prawa, które określa zarówno podmiot, jak i przedmiot opodatkowania oraz stawkę podatku od towarów i usług jest bowiem ww. ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

W związku z powyższym, okoliczność, iż podatnik nie wykonuje usług o charakterze doradczym, oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, stwierdzić należy, że świadcząc usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.12.20-00.00 – usługi w zakresie księgowości z wyłączeniem deklaracji podatkowych, mógł zastosować zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług, określone w art. 113 ww. ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania usług rachunkowych i księgowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi księgowe a zwolnienie podmiotowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________