ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT VAT od darowizn. Stanowisko MF

sobota, 25 czerwca 2011 17:27

VAT od darowizn. Stanowisko MF

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Naliczenie podatku VAT od przekazywanych bez wynagrodzenia towarów (tj. przekazywanych przez handlowców produktów spożywczych) dotyczy tylko przypadków, gdy podatnikowi podatku przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tym przekazaniem.

Tak wskazał w piśmie z dnia 9 marca 2011 r. Minister Finansów.

Organ podatkowy przypomniał, ze stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, przez podatnika tego podatku stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju podlegającą opodatkowaniu VAT, jeżeli ww. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, iż przepisy ustawy o VAT nie zakładają, co do zasady, opodatkowania podatkiem VAT darowizn towarów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tą darowizną.

Zatem naliczenie podatku VAT od przekazywanych bez wynagrodzenia towarów (tj. przekazywanych przez handlowców produktów spożywczych) dotyczy tylko przypadków, gdy podatnikowi ww. podatku przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów związanych z tym przekazaniem.

Jednocześnie Minister Finansów podkreślił, iż przedmiotowe unormowanie zawarte w ww. przepisach ustawy o VAT wynika z podstawowych zasad podatku VAT, tj. powszechności opodatkowania i jego neutralności. Konstrukcja podatku VAT opiera się w istocie na opodatkowaniu konsumpcji.

Odstąpienie zatem od obowiązku naliczania podatku należnego w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu towaru (w tym przypadku produktu spożywczego) będącego przedmiotem darowizny, oznaczałoby, że faktycznie konsumpcja nie byłaby obciążona tym podatkiem, a to stałoby w sprzeczności z powyższymi zasadami oraz konstrukcją podatku VAT.

Organ podatkowy podkreślł przy tym, iż regulacja dotycząca darowizn towarów znajdująca się w powyższej ustawie o VAT odpowiada unormowaniom zawartym w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, z 11.12.2006 str. 1, z późn. zm.).

Ponadto przepisy ww. ustawy przewidują zwolnienie od tego podatku niektórych darowizn żywności na cele charytatywne. Rozwiązanie to dotyczy jednak wyłącznie producentów żywności, którzy przekazują produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Rozszerzenie powyższego zwolnienia na handlowców (dystrybutorów żywności) nie tylko nie miałoby uzasadnienia systemowego w podatku od wartości dodanej, lecz również prowadziłoby wprost do niezgodności regulacji krajowych z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie podstawową przesłanką wprowadzenia tego szczególnego rozwiązania w postaci zwolnienia od podatku VAT darowizn produktów spożywczych dokonywanych przez producentów żywności była specyfika ich rozliczeń. W przeciwieństwie do handlowców (dystrybutorów żywności) u producentów tej żywności nie jest bowiem możliwe określenie podstawy opodatkowania w podatku VAT uwzględniającej realną wartość produktów spożywczych, gdyż do obliczenia tej podstawy uwzględnia się koszty wytworzenia, które w krótkim okresie, co do zasady, nie ulegają zmianie.

W przypadku natomiast handlowców dokonujących darowizn produktów spożywczych podstawa opodatkowania tym podatkiem, określona zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, pozwala na uaktualnienie ceny nabycia towarów będących przedmiotem darowizny, nawet przy towarach pełnowartościowych, na podstawie ich realnej wartości uwzględniającej np. upływający wkrótce termin przydatności do spożycia.

Dodatkowo, od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku VAT w przypadku darowizn podstawowych produktów żywnościowych, takich jak np.: świeży chleb, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) czy soki, wynosi 5%. Jest to najniższa, możliwa do zastosowania, stawka podatku dozwolona prawem unijnym.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Ministra Finansów, brak jest uzasadnienia do zmiany przepisów o VAT w zakresie darowizn produktów spożywczych dokonywanych przez innych niż producenci dystrybutorów żywności.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania darowizn, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT VAT od darowizn. Stanowisko MF

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________