ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót PCC Cudze pieniądze na koncie. Płacisz podatek!

niedziela, 26 czerwca 2011 17:42

Cudze pieniądze na koncie. Płacisz podatek!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego, od którego przechowujący te środki płaci 2% podatek (II FSK 1722/10).

Nawet obowiązek zwrotu powierzonych pieniędzy, a nawet wykonanie tego obowiązku, nie dowodzi, że strony łączył inny stosunek prawny niż umowa depozytu nieprawidłowego. Uprawnienie do rozporządzania pieniędzmi oddanymi na przechowanie wynikało już tylko ze sposobu przechowywania środków pieniężnych, jaki strony ustaliły. Zatem z chwilą zapisania środków na rachunku bankowym zrealizowane zostały wszystkie przesłanki zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego.

Wyjaśnić należy, że zarówno umowa użyczenia, jak i umowa rachunku bankowego, są ustawowo uregulowanymi typami stosunków prawnych. W konsekwencji "użyczenie rachunku bankowego" można by, co najwyżej, traktować jako swego rodzaju umowę mieszaną, czyli stosunek prawny, którego treść zawiera elementy swoiste dla umów nazwanych, lecz występujące w odmiennych układach strukturalnych lub obok elementów niespotykanych w umowach nazwanych (Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska w: "Zobowiązania – część szczegółowa" Warszawa 1996, Wydawnictwo C.H. BECK seria Podręczniki prawnicze, str. 37, Nb. 25).


Przepisy o użyczeniu (art. 710-719 Kodeksu cywilnego) regulują jedynie te stosunki prawne, w których uprawnienie do używania przedmiotu świadczenia wyłącza zużycie rzeczy użyczonej (art. 710 w związku z art. 718 §1 Kodeksu cywilnego). Biorący w użyczenie jest zobowiązany zwrócić użyczoną rzecz w stanie nie pogorszonym. Stąd biorący w użyczenie ma obowiązek zwrócić tę samą rzecz, a nie taką samą rzecz. Zużycie rzeczy rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą, chyba że jest następstwem prawidłowego używania.

Powierzenie córce określonych wartości pieniężnych z możliwością ich "używania", jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, nie mogło zostać zakwalifikowane jako umowa użyczenia z uwagi na to, że ustawa Kodeks cywilny przewiduje dla takich sytuacji szczególną regulację - umowę depozytu nieprawidłowego (art. 845 Kodeksu cywilnego).

Z oczywistych względów nie może być mowy o "użyczeniu" rachunku bankowego. Rachunek bankowy nie jest rzeczą w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny. Ponadto bank jest zobowiązany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych jedynie względem posiadacza rachunku. Stąd wykluczone jest, aby podatnik mógł korzystać z rachunku bankowego jak z rzeczy w ramach umowy użyczenia.

Umowa depozytu nieprawidłowego, tak jak umowa przechowania, jest umową realną, dla której zawarcia konieczne jest złożenie odpowiednich oświadczeń woli i wydanie rzeczy przechowawcy (porównaj wyrok SN z dnia 07 lutego 2007 roku, III CSK 296/06). Oddanie rzeczy na przechowanie powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego przechowania w rozumieniu art. 835 Kodeksu cywilnego (porównaj wyrok SN z dnia 15 czerwca 2004 roku, II KK 38/03 oraz wyrok SN 25 listopada 2004 roku, V CK 235/04).

Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, że pomiędzy stronami postępowania istniał stosunek prawny o cechach istotnych dla depozytu nieprawidłowego (art. 845 Kodeksu cywilnego).

Organy podatkowe przyjęły, że obowiązek podatkowy powstał w 2004 r., czyli z chwilą, gdy środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy podatnika oraz zostało nimi pokryte saldo ujemne na tym koncie.

Organ zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie podatnicy nie złożyli deklaracji PCC, nie dokonali samoobliczenia podatku, ani jego zapłaty. Termin płatności podatku upłynął z dniem 12 marca 2004 roku (data powstania obowiązku podatkowego plus 14 dni).

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania pożyczek i darwoizn, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót PCC Cudze pieniądze na koncie. Płacisz podatek!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________