ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Minister Finansów wyjaśnia w sprawie kas fiskalnych dla DPS

środa, 13 lipca 2011 12:23

Minister Finansów wyjaśnia w sprawie kas fiskalnych dla DPS

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 24 czerwca 2011 r. Minister Finansów wyjaśnił kwestię obowiązku stosowania kas rejestrujących przez domy pomocy społecznej.

W piśmie tym czytamy, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138. poz. 930) zrezygnowano z dalszego stosowania zwolnień od ewidencji kasowej w odniesieniu do licznych grup zawodowych świadczących usługi, w tym również usługi związane z szeroko rozumianą opieką społeczną.

W zakresie usług objętych obowiązkiem stosowania kas są również dziedziny objęte zwolnieniem od podatku VAT. Fakt, iż dom pomocy społecznej świadczy wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT, nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Istotnym jest również, iż ww. rozporządzenie przewiduje funkcjonowanie pewnych kategorii zwolnień, z których mogą korzystać domy pomocy społecznej, po spełnieniu określonych w tym rozporządzeniu warunków.

Podatnicy osiągający obroty poniżej kwoty 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, lub wykonujący niewielką ilość transakcji (do 50 w skali roku), czy też świadczący usługi, za które zaplata w całości wpływa odpowiednio na rachunek bankowy podatnika są bowiem objęci systemem zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Minister Finansów podkreślił, że w wystąpieniu z dnia 30 maja 2011 r. zwracał też uwagę na fakt, iż w zakresie wykorzystania zwolnienia usług, za które zapłata w całości wpływa na rachunek bankowy podatnika (usługi o której mowa w poz. 37 załącznika), mogą zaistnieć pewne komplikacje wynikające z rozbieżności zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którą miesięczna opłata za pobyt w domu pomocy społecznej nie może być wyższa niż 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, nie więcej niż miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wdanym roku oraz zapisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach, zgodnie z którą ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przesyła na konto domu pomocy społecznej 65% miesięcznego świadczenia.

Z uwagi na powyższe rozbieżności, domy pomocy społecznej muszą prowadzić dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami domów pomocy społecznej w tych przypadkach, gdy na konto nie wpłynęła pełna odpłatność. Synchronizacja powyższych regulacji pozwoliłaby na pełne wykorzystanie zwolnienia od stosowania kas rejestrujących.

Ponadto Minister Finansów podkreślił, że obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, iż nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas dostawa towarów i świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast chodzi o zasygnalizowany problem sposobu rejestracji za pomocą kasy dostawy towarów ściśle z tymi usługami związaną, to wymienionym obowiązkiem ewidencyjnym objęte są zarówno usługi, jak i towary.

Jeżeli dostawa towarów będzie rzeczywiście spełniała kryteria dostawy ściśle związanej z usługą podstawową, to uwzględniając treść zawartej umowy z daną placówką pomocy społecznej należy określić czy transakcja jest rozliczana łącznie czy też z uwzględnieniem rozdziału na odpłatność za usługę podstawową i dostawę towaru ściśle związanego z tą usługą.

Jeżeli masz pytania na temat zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla sprzedaży towarów lub usług, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Minister Finansów wyjaśnia w sprawie kas fiskalnych dla DPS

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________