ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nowo wybudowanego budynku

środa, 13 lipca 2011 17:21

Podatek od nowo wybudowanego budynku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków określa się według momentu zakończenia budowy lub faktycznego rozpoczęcia użytkowania. Takie stanowisko zajmuje Ministerstwo Finansów. Sprawdź na jakiej podstawie ustalić, że zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku.


Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Okolicznościami tymi są określone w ustawie formy władania nieruchomością lub obiektem budowlanym, takie jak:

  • prawo własności,
  • użytkowanie wieczyste,
  • posiadanie samoistne oraz
  • posiadanie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje w wyżej określony sposób m.in. w przypadku nabycia prawa własności nieruchomości.

Jeżeli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Przepis ten ma charakter lex specialis w stosunku do art. 6 ust. 1.

Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku nowo wybudowanych budynków określa więc moment zakończenia budowy lub faktycznego rozpoczęcia użytkowania.

Pojęcie zakończenia budowy nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) również go nie definiuje, jednak posługuje się tym pojęciem w kontekście określenia obowiązków prawnych, które wiążą się z zakończeniem budowy i możliwością rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Z art. 54-59 ww. ustawy wynika, że do użytkowania obiektów budowlanych, których wzniesienie wymaga pozwolenia na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu odpowiedniego organu o zakończeniu budowy oraz po upływie 21-dniowego terminu dla tego organu do zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku niektórych kategorii obiektów wymagana jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydawana po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli wybudowanego obiektu. W art. 57 wymieniono dokumenty, które należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Przepisy te nie określają jednak faktycznego momentu zakończenia budowy. Pojęcie zakończenia budowy było natomiast wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych.

W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 8 stycznia 2009 r. I SA/Gl 781/08 stwierdzono, że: "Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót. Powstanie obowiązku nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku".

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2008 r. II SA/Sz 1089/07 stanowi: "(...) należy przyjąć kryterium wypracowane przez orzecznictwo, a mianowicie, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Obiekt powinien być w takim stanie techniczno-budowlanym, by mógł być przeprowadzony jego odbiór i aby można było go przekazać do normalnej eksploatacji i użytkowania".

Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 1996 r. SA/Wr 2735/95 (...), sąd administracyjny interpretuje zakończenie budowy jako stan faktyczny, zaistniały niezależnie od spełnienia warunków określonych w art. 54-57 Prawa budowlanego.

W związku z powyższym obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowo wybudowanego obiektu, dla którego wymagane było na podstawie Prawa budowlanego pozwolenie na budowę oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy, powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono warunki wymagane do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W takich przypadkach zawiadomienie powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego o zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy i zamiaru użytkowania obiektu ma znaczenie informacyjne, a jako datę decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego należy przyjąć datę złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub datę faktycznego zakończenia prac, jeśli da się ją ustalić na podstawie dokumentów, które należy dołączyć do zawiadomienia.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania nieruchomości, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nowo wybudowanego budynku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________