ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga prorodzinna dla dzieci uczących się w szkołach katolickich

czwartek, 14 lipca 2011 17:31

Ulga prorodzinna dla dzieci uczących się w szkołach katolickich

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2011 r. Minister Finansów określił warunki korzystania z ulgi prorodzinnej w przypadku dzieci studiujących na uczelniach prowadzonych przez kościół katolicki.

W szczególności pismo odpowiada na pytanie czy rodzice studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II mogą skorzystać z tego odliczenia.


Wszelkie warunki korzystania z tej ulgi określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem ulgę stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

W przywołanym wyżej art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy mowa jest o dzieciach:

  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Minister Finansów wystąpił również ze względu na poruszoną problematykę o opinię do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które w piśmie z dnia 30 marca 2011 r. stwierdziło, iż status prawny szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki reguluje umowa z dnia 1 lipca 1999 r. między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz.U. nr 63, poz. 727).

Na podstawie §6 ust. 1 oraz ust. 3 ww. umowy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wydaje decyzje administracyjne w zakresie dotyczącym spełniania przez uczelnię kościelną warunków do prowadzenia przez nią studiów wyższych, na danym kierunku i poziomie kształcenia, co skutkuje uznawaniem przez Państwo tytułów zawodowych nadawanych przez uczelnie kościelne absolwentom.

Ponadto studentom kościelnych szkół wyższych przysługują prawa studentów uczelni utworzonych na podstawie przepisów w obszarze szkolnictwa wyższego (§5 ww. umowy).

Zauważyć należy, iż art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się do szkół, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym.

W ocenie Ministra Finansów postanowienia ww. umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski można uznać za regulacje z zakresu szeroko rozumianych przepisów o szkolnictwie wyższym. Stąd też, o ile są spełnione wszystkie inne warunki dotyczące korzystania z ulgi prorodzinnej, to rodzice studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II mogą skorzystać z przedmiotowego odliczenia.

Jeżeli masz pytania na temat warunków korzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Ulga prorodzinna dla dzieci uczących się w szkołach katolickich

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________