ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Nabycie olejów smarowych w 2011

czwartek, 14 lipca 2011 17:31

Nabycie olejów smarowych w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 12 maja 2011 r. Minister Finansów zajął stanowisko w sprawie nabywania wewnątrzwspólnotowego po dniu 1 stycznia 2011 r. olejów smarowych przez zarejestrowanego odbiorcę (AE2/0680/19/KWG/11/BOC 1552).


Problem pojawił się w kontekście zmian przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r. w związku z ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 151, poz. 1013).

Od dnia 1 stycznia 2011 r., co do zasady, dokumentowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z zastosowaniem elektronicznego Systemu EMCS.

Podkreślić przy tym należy, że powyższe regulacje dotyczą wyrobów akcyzowych, przemieszczanych przed zmianą przepisów na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego w formie papierowej. Nie mają one zastosowania do olejów smarowych, które nie są objęte unijnym systemem harmonizacji i nie były nabywane wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Zwrócić ponadto należy uwagę, że zapytanie dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych przez zarejestrowanego odbiorcę.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zarejestrowany odbiorca nie może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym w celu dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych należy spełnić określone warunki (art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ww. ustawy), tzn.:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe,
2) bez wezwania organu podatkowego złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego,
3) prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Jeżeli masz pytania na temat warunków dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Akcyza Nabycie olejów smarowych w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________