ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji a VAT 2011

czwartek, 14 lipca 2011 12:07

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi związane z utrzymaniem czystości (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja) świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2011 r.).

Podatnik wykonuje usługi związane z utrzymaniem czystości tj. usługi dezynfekcyjno-dezynsekcyjno-deratyzacyjne pomieszczeń w przychodniach, w szpitalach poza strefami specjalnie chronionymi np. sale operacyjne itp. zlecone przez zakłady opieki zdrowotnej na ich terenie.

Rozpatrując kwestię ewentualnego zwolnienia usług świadczonych przez podatnika, organ podatkowy zwrócił uwagę m.in. na kwestię, czy usługi związane z utrzymaniem czystości tj. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji mogą być objęte zwolnieniem z podatku VAT jako „opieka medyczna” lub działalność „ściśle związana” z „opieką szpitalną i medyczną” w rozumieniu wskazanych powyżej przepisów ustawy o VAT jak i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zdefiniowanie w ww. przepisach ustawy o VAT zakresu zwolnienia poprzez zawężenie go wyłącznie do usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, odpowiada co do zasady używanym przez Trybunał określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych”.

Dla zastosowania zwolnienia od VAT istotny będzie cel wykonywanych świadczeń. Ze zwolnienia będą generalnie korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy). Jeśli świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to wówczas nie będzie objęte zwolnieniem podatkowym.

Precyzując czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia, pojęcia te należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej. „Profilaktyka” to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk; to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom.

Zachowywanie” rozumiane jest jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie.

Interpretując słowo „ratowanie”, należy odwołać się do słów „ratować” i „ratownictwo”. Ratować to starać się ocalić, zachować coś, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia. Słowo „przywracać” oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić odnowić, sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio. Poprawa to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie.

Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa podlega zwolnieniu z VAT, należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.

Ustawa o VAT nie definiuje ww usług świadczonych przez podatnika, ani nie odsyła w tym zakresie do innych ustaw, dlatego też należy odwołać się w tym zakresie do językowego znaczenia tych usług. I tak:

  • dezynfekcja – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy,
  • dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.
    dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych,
  • deratyzacja– zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy.

Jeśli chodzi zaś o pojęcie działalności „ściśle związanej” z „opieką szpitalną i medyczną” to jak już wskazano powyżej nie obejmuje ono świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami tych świadczeń ani z opieką medyczną świadczoną ewentualnie na ich rzecz.

Zdaniem organu podatkowego podatnik nie może zatem skorzystać ze zwolnienia opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 18a w związku z art. 43 ww. ustawy ust. 17a, bowiem nie dokonuje on świadczenia usługi podstawowej, tj. usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jak już wskazano powyżej, świadczenie usługi ściśle związanej z usługą podstawową musi zostać dokonane przez podmiot świadczący usługę podstawową, aby można było skorzystać ze zwolnienia.

Tak więc, usługi których nie można uznać za ściśle związane z opieką medyczną są - biorąc pod uwagę nadrzędną zasadę, że każdy przepis stanowiący zwolnienie od podatku VAT należy interpretować ściśle - wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, usługi związane z utrzymanie czystości (dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja) świadczone przez podatnika na rzecz zakładów opieki zdrowotnej nie są objęte zakresem stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18a ustaw o VAT, i w związku z tym nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania podatkiem VAT, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________