ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Szkolenia pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy MSWiA a VAT 2011

sobota, 16 lipca 2011 13:56

Szkolenia pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy MSWiA a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 24 maja Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko w sprawie zwolnienia od podatku VAT w odniesieniu do usług kształcenia zawodowego, do usług szkoleniowych dla pracowników administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb nadzorowanych przez MSWiA finansowanych w całości ze środków publicznych.

Zwolnione od podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (inne niż wymienione w pkt 26 ust. 1 art. 43 ww. ustawy), zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54. poz. 535 z późn. zm.):

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73. poz. 392), zwolnione od podatku zostały m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (§13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia).

Dla objęcia zwolnieniem od podatku określonych usług szkoleniowych na podstawie przytoczonego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) usługi szkoleniowe te muszą być kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym;
2) usługi te muszą być finansowane ze środków publicznych (w co najmniej 70% - przytoczony wyżej przepis §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

Wyjaśnić również należy, że pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/FWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej {Dz.Urz. L Nr 288 str. 1).

Zgodnie z art. 14 ww. rozporządzenia, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/FWG (obecny art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE Rady), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia, dotyczące zakresu stosowania zwolnienia od podatku VAT w odniesieniu do usług kształcenia zawodowego, do usług szkoleniowych dla pracowników administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb nadzorowanych przez MSWiA finansowanych w całości ze środków publicznych.

Minister Finansów poinformował, że jeśli te usługi szkoleniowe są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (czyli pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, lub mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych), usługi te są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ww. ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania VAT usług szkoleniowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Szkolenia pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy MSWiA a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________