ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Warsztaty matematyczne a VAT 2011

poniedziałek, 18 lipca 2011 14:05

Warsztaty matematyczne a VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia warsztatów matematycznych dla grupy dzieci w przedszkolu oraz domu kultury, w sytuacji gdy jest ona zleceniobiorcą tych czynności na podstawie podpisanych umów z przedszkolem i domem kultury, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W tej sytuacji instytucją świadczącą usługi szkoleniowe jest przedszkole lub dom kultury a nie podatniczka, zatem nie można w tej sprawie uznać, że świadczy ona usługi prywatnego nauczania.

 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniły się przepisy odnośnie zwolnień od podatku VAT. Obecnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27ww. ustawy zwolnione są od podatku VAT usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

W niniejszej sprawie podatniczka prowadziła działalność gospodarczą polegającą głównie na prowadzeniu zajęć z matematyki w przedszkolach oraz w domu kultury. Są to warsztaty matematyczne prowadzone pod nazwą "Matematyka dla dzieci". Zajęcia prowadzone są dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym przez podatniczkę programem (harmonogramem).

Studia, które ukończyła podatniczka spełniają wszystkie wymagania przewidziane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 10 października 1991 r. (Dz.U. nr 98/91, poz. 433) z późn. zm. (Dz.U. nr 5/94, poz. 19 i Nr 109/94, poz. 521), w rozporządzeniu MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z dnia 23 września 2003 r., w rozporządzeniu MENiS w sprawie standardów kształcenia nauczycieli z dnia 1 października 2004 r. i w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 50).

Podatniczka chciała się upewnić czy prowadzona przez nią działalność gospodarcza w zakresie warsztatów matematycznych dla grupy dzieci w przedszkolu (szkole), domu kultury jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 oraz czy pomimo, że ma ona podpisaną umowę z domem kultury oraz z przedszkolem oraz prowadzi zajęcia dla grupy dzieci są to usługi prywatnego nauczania.

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2011 r.) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Stosownie do art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/We Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347 str. 1 z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Analizując powołane wyżej regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Nie spełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Zgodnie ze stanowiskiem ETS zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi czy też jednocześnie większej liczbie osób.

W świetle powyższego zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której nauczyciel prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. działa we własnym imieniu). Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji świadczone na podstawie umowy pomiędzy nauczycielem a uczniem (studentem). Przy czym zgodnie z orzecznictwem ETS tak samo należy traktować usługę świadczoną na rzecz jednej, jak i kilku osób.

 Co więcej ETS uznał, że brak jest podstaw do dokonywania na gruncie VAT rozróżnienia między nauczaniem uczniów bądź studentów a osób, które legitymują się już dyplomem (szkolnym bądź uniwersyteckim) i kontynuują naukę.

Organ podatkowy podkreślił, że zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu).

Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok ETS, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające "prywatnie" w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j) VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE). W wyroku tym wskazano także, że "Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci - EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten - a nie Thomas Eulitz - pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów".

Zaznaczyć także należy, że wszelkie przepisy regulujące zwolnienia podatkowe, jako odstępstwa od zasady powszechności i równości opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Przy czym, jak zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE (powołany wcześniej wyrok C-473/08), prócz dokonywania interpretacji zwolnień w sposób ścisły, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane zgodnie z celami, do jakich dążą te zwolnienia oraz ich interpretacja powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. A zatem, od dnia 1 stycznia 2011 r., wskazane przez podatniczkę czynności należy opodatkować według 23% stawki podatku.

Prowadzona przez nią działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia warsztatów matematycznych dla grupy dzieci w przedszkolu oraz domu kultury, w sytuacji gdy jest ona zleceniobiorcą tych czynności na podstawie podpisanych umów z przedszkolem i domem kultury, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy. W tej sytuacji instytucją świadczącą usługi szkoleniowe jest przedszkole lub dom kultury a nie podatniczka, zatem nie można w tej sprawie uznać, że świadczy ona usługi prywatnego nauczania.

Z opisu sprawy nie wynika, iż na świadczenie przedmiotowych usług podatniczka ma podpisaną umowę ze szkołą. W związku z powyższym, w sytuacji gdy usługi będące przedmiotem pytań są świadczone na podstawie umowy zawartej przez nią z uczniami (bądź rodzicami), korzystają one ze zwolnienia od podatku jako usługi prywatnego nauczania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy.

W sytuacji, gdy usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane są przez podatniczkę na podstawie podpisanej umowy z domem kultury oraz z przedszkolem, nie można uznać, iż są one usługami prywatnego nauczania.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania VAT usług szkoleniowych i nauczania w 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Warsztaty matematyczne a VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________