ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Fiskus zwróci akcyzę elektrowniom

wtorek, 26 lipca 2011 15:44

Fiskus zwróci akcyzę elektrowniom

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Producenci, nabywcy wewnątrzwspólnotowi oraz importerzy energii elektrycznej, którzy następnie dokonali jej sprzedaży przerzucając ciężar podatku akcyzowego na nabywców, będą mogli ubiegać się o zwrot podatku. Fiskus uwzględni powstanie nadpłaty w związku z zapłaconą przez nich akcyzą od strat przesyłowych energii elektrycznej.

W dniu 13 lipca 2009 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął ważną uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego mu do rozstrzygnięcia przez Izbę Finansową NSA rozpatrującą skargę kasacyjną producenta energii elektrycznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na mocy którego sąd odmówił elektrowni stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

W trakcie posiedzenia NSA rozstrzygnął budzące wątpliwości zagadnienie: „Czy w świetle art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), powstaje nadpłata w podatku akcyzowym, podlegająca zwrotowi w sytuacji, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru?”. W podjętej uchwale NSA stwierdził, że przepis art. 72 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa „nie stoi na przeszkodzie zwrotowi nadpłaty w podatku akcyzowym także wtedy, gdy ciężar podatku poniósł nabywca opodatkowanego towaru”.

Minister Finansów przygotował projekt ustawy dotyczący zwrotu zapłaconej niesłusznie akcyzy. Proponowana ustawa reguluje skutki wynikające z ww. uchwały NSA, uznając różnicę i konieczność jej zwrotu producentom, nabywcom wewnątrzwspólnotowym lub importerom energii elektrycznej, którzy następnie dokonali jej sprzedaży, w wysokości akcyzy zapłaconej od energii, która stanowiłaby straty związane z jej przesyłem, gdyby akcyza była pobierana na dalszym etapie obrotu.

Ustawa określa, iż podatnik w celu uzyskania zwrotu zobowiązany jest do wskazania kwoty zwrotu we wniosku wraz z załączeniem faktur potwierdzających ilość energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo lub importowanej przez ten podmiot i dostarczonej odbiorcy końcowemu.

Ponadto ustawa określa, iż dla opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym istotna jest wyłącznie ilość energii dostarczonej do odbiorcy końcowego, bez względu na to ile tej energii zostało utracone ze względów technologicznych lub z innych przyczyn przez podmioty świadczące usługi przesyłania lub dystrybucji, dlatego też w art. 2 pkt 1 wyłączono energię zużytą w związku z jej przesyłaniem lub dystrybucją.

Przedmiotowa ustawa zawiera w art. 2 pkt 2 definicję odbiorcy końcowego zgodną z zawartą w ustawie prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

Zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej nastąpi na podstawie wniosku wraz z korektą deklaracji złożonego do naczelnika urzędu celnego, który zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie przewidzianym w ustawie Ordynacja podatkowa. Ponadto ustawa zakłada dokonywanie zwrotu w trybie bezdecyzyjnym, w przypadku gdy prawidłowość dołączonej do wniosku skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości.

Przyjęto w ustawie, iż kwota zwrotu ustalana jest w oparciu o wzór matematyczny i stanowi różnicę pomiędzy wysokością zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od energii elektrycznej powstałego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, a wysokością iloczynu stawki określonej w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym oraz ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorcy końcowego.

W przypadku braku możliwości wykazania przez podatników rzeczywistej wysokości strat energii elektrycznej kwotę do zwrotu ustalać się będzie z uwzględnieniem wartości strat energii elektrycznej związanych z jej przesyłem odrębnie dla każdego roku.

Ustawa zawiera wzór do określania kwoty do zwrotu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy kwotę do zwrotu oblicza się według następującego wzoru:

Z = a – s x i

t

gdzie:

Z – oznacza kwotę do zwrotu,

a – kwotę zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 3,

st – stawka określona w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym,

i – ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorcy końcowego (w kWh).

Ponadto, ustawa w art. 5 ust. 2 określa, iż w przypadku gdy wskazanie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 nie jest możliwe, kwotę do zwrotu oblicza się według następującego wzoru:

Z = a x w / (100% + w)

gdzie:

Z – oznacza kwotę do zwrotu,

a – kwotę zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 3,

w – ilość strat przesyłowych określonych w ust 3 pkt 1 albo 2

Ponadto przedmiotowa ustawa określa w art. 7 termin na wznowienie postępowania w przypadku wzruszania decyzji w trybie nadzwyczajnym określonym w rozdziale 17 ustawy Ordynacja podatkowa. Termin, o którym mowa w art. 241 §2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, liczy się od dnia następującego pod dniu wejścia w życie ustawy. Jednocześnie ustawa określa, iż zwrot dokonany zgodnie z przepisami niniejszej ustawy wyczerpuje wszelkie roszczenia podatników energii elektrycznej

Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego od strat przesyłowych będzie stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdyż kwota akcyzy od strat przesyłowych została uwzględniona w cenie energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Ekonomiczny ciężar podatku został zatem poniesiony przez odbiorców końcowych, a wytwórca, poprzez zwrot akcyzy od strat przesyłowych, uzyska korzyść.

Jeżeli masz pytania na temat możliwości odzyskania nadpłaconej akcyzy, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Akcyza Fiskus zwróci akcyzę elektrowniom

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________