ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ciastka świeże na wagę lub nie. Stawka VAT 2011

środa, 03 sierpnia 2011 23:07

Ciastka świeże na wagę lub nie. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wyroby ciastkarskie świeże podlegające klasyfikacji w grupowaniu PKWiU 2008 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”, oznaczane zgodnie z odrębnymi przepisami termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości wyrobów w momencie ich sprzedaży nie przekraczają 45 dni, są opodatkowane stawką 8% VAT.

Jeżeli sprzedawca sprzedaje wyroby bez opakowań zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma obowiązku oznaczania na wyrobach daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Oznacza to, że wyroby są towarami wymienionymi w poz. 32 załącznika nr 3 zawierających Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% do ustawy o VAT, opodatkowanymi obniżoną 8% stawką VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z powyższym, preferencyjnej, tj. 8% stawce podatku VAT, podlegają od 1 kwietnia 2011 r. wyroby ciastkarskie i ciastka sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, ale tylko takie, które są świeże i których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, oznaczone zgodnie z właściwymi przepisami, nie przekraczają 45 dni.

Jeżeli na przykład sprzedawca kupuje od producentów wyroby ciastkarskie zamrożone, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia wynosi kilkanaście miesięcy, to przed sprzedażą przedmiotowych wyrobów ciastkarskich dokonuje ich rozmrożenia. Rozmrożone wyroby stają się wyrobami ciastkarskimi świeżymi, gotowymi od razu do spożycia, które należy klasyfikować, zgodnie z PKWiU z 2008 r., do grupowania PKWiU 10.71.12.0.

Jeżeli sprzedawca sprzedaje wyroby bez opakowań zgodnie z odpowiednimi przepisami nie ma obowiązku oznaczania na wyrobach daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Niemniej jednak, termin przydatności do spożycia, jak i data minimalnej trwałości sprzedawanych wyrobów po rozmrożeniu wynosi maksymalnie od dwóch do trzech dni, gdyż po tym okresie wyroby nie nadają się do spożycia (ulegają zepsuciu i/lub tracą swoje właściwości smakowe).

Najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Wynika to z faktu, że to producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Wskazać również należy, iż zgodnie z §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. nr 137, poz. 966 ze zm.), w miejscu sprzedaży środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży, oprócz nazwy środka spożywczego, na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego podaje się klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa wskazać należy, iż sprzedaż wyrobów ciastkarskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku w wysokości 8%.

Wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie podatnik zgodnie z odrębnymi przepisami nie jest zobowiązany przy sprzedaży wyrobów do wskazywania terminu przydatności do spożycia bądź daty minimalnej trwałości, niemniej jednak z uwagi, iż Wyroby sprzedawane są bez opakowania, jako wyroby świeże, ich termin przydatności do spożycia/data minimalnej trwałości w praktyce wynosi maksymalnie dwa, trzy dni.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 17 maja 2011 r. wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie.

Jeżeli masz pytania na temat rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania wyrobów ciastkarskich i ciastek, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Ciastka świeże na wagę lub nie. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________