ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Akcyza na węgiel, koks, gaz ziemny oraz energię elektryczną

czwartek, 04 sierpnia 2011 11:12

Akcyza na węgiel, koks, gaz ziemny oraz energię elektryczną

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Decyzje co do ostatecznego zakresu ulg podatkowych w zakresie opodatkowania po 1 stycznia 2012 r. wyrobów węglowych nie zostały jeszcze podjęte, ponieważ trwają prace zmierzające do oceny finansowych i ekonomicznych efektów ich wprowadzenia. Propozycje regulacji dotyczące ewentualnego opodatkowania akcyzą węgla, koksu, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej oraz ulg w powyższym zakresie zostaną rozpatrzone w drugim półroczu 2011 r.

W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych, istnieje konieczność określenia szczegółowych systemowych zasad opodatkowania tych wyrobów, w tym zasad korzystania z ulg podatkowych. Ministerstwo Finansów pracuje nad ostatecznymi rozwiązaniami w tym zakresie, przy czym będzie dążyć do ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wygaśnięcia zwolnienia dla podmiotów zużywających węgiel i koks do celów opałowych.

W świetle przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) węgiel, koks, gaz ziemny i energia elektryczna są wyrobami akcyzowymi podlegającymi opodatkowaniu akcyzą. Zgodnie z ww. ustawą węgiel, koks oraz gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2711, przeznaczone do celów opałowych, podlegają opodatkowaniu akcyzą z zastosowaniem stawki 1,28 zł/1 gigadżul. Energia elektryczna jest opodatkowana według stawki 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh).

Jednocześnie zgodnie z art. 163 ww. ustawy węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00, przeznaczone do celów opałowych, są zwolnione od akcyzy w okresie do dnia 1 stycznia 2012 r., a gaz ziemny (mokry) o kodach CN 2711 11 00 oraz 2711 21 00, przeznaczony do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczone do celów opałowych, oraz pozostałe gazowe paliwa opałowe są zwolnione od akcyzy w okresie do dnia 31 października 2013 r. albo do czasu, gdy udział gazu ziemnego w konsumpcji energii na terytorium kraju osiągnie 25%.

Jednakże w momencie, gdyby udział gazu ziemnego w konsumpcji energii osiągnął 20%, do dnia 31 października 2013 r. należałoby zastosować stawkę akcyzy stanowiącą 50% stawki 1,28 zł/1 gigadżul.

Jak wynika z powyższego, akcyza na węgiel, koks, gaz ziemny i energię elektryczną została już nałożona przez obowiązującą ustawę o podatku akcyzowym, z tym że rzeczywista realizacja opodatkowania węgla, koksu i gazu ziemnego jest przesunięta w czasie ze względu na ich okresowe zwolnienie od akcyzy.

W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych, istnieje konieczność określenia szczegółowych systemowych zasad opodatkowania tych wyrobów, w tym zasad korzystania z ulg podatkowych. Podejmowane są działania nad wypracowaniem ostatecznych rozwiązań w tym zakresie, przy czym Ministerstwo Finansów będzie dążyć do ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wygaśnięcia zwolnienia dla podmiotów zużywających węgiel i koks do celów opałowych.

Obecne działania Ministerstwa Finansów nie obejmują gazu ziemnego z uwagi na fakt, iż wygaśnięcie zwolnienia dla tego wyrobu nastąpi dopiero w dniu 31 października 2013 r. Okoliczności towarzyszące opodatkowaniu gazu ziemnego mogą do tego czasu ulec zmianie.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania akcyzą energii elektrycznej wykorzystywanej w przemyśle hutniczym, Minister Finansów poinformował, że obecny poziom opodatkowania został ustalony z uwzględnieniem takich uwarunkowań, jak motywacja dla efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, poszukiwania i wdrażania rozwiązań umożliwiających oszczędności w zużywanej energii elektrycznej czy podejmowania działań prośrodowiskowych zmierzających do ograniczenia emisji szkodliwych gazów.

Podkreślił też, że UE dąży do zwiększenia efektywności energetycznej i wdraża szereg narzędzi, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Przykładem może być spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla w ramach pracy Rady UE, na którym jedna z podstawowych konkluzji opierała się na stwierdzeniu, że poprawa efektywności energetycznej będzie skutecznym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE i przeciwdziałaniem w przypadku zwyżkujących cen paliw na rynkach światowych.

Niemniej jednak Rada Ministrów zobowiązała Ministra Finansów do opracowania, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, Ministrem Skarbu Państwa i Ministrem Spraw Zagranicznych, propozycji rozwiązań dotyczących podatku akcyzowego dla przedsiębiorstw energochłonnych, w związku z czym trwają prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, które w zakresie dotyczącym opodatkowania energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych są prowadzone w uzgodnieniu z ww. ministerstwami.

Jeżeli masz pytania na temat rozwiązań podatkowych dotyczących opodatkowania akcyzą węgla, koksu, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Akcyza Akcyza na węgiel, koks, gaz ziemny oraz energię elektryczną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________