ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Przekazanie próbek i gratisów. Skutki podatkowe w VAT

środa, 10 sierpnia 2011 12:16

Przekazanie próbek i gratisów. Skutki podatkowe w VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu produktów przemiału zbóż, przetwarzaniu ziemniaków, produkcji wyrobów ciastkarskich oraz pozostałych artykułów spożywczych, przekazywał kontrahentom nieodpłatnie wyroby własne i towary handlowe. Część produktów przekazywanych jest jako próby, inne przekazania, tzw. gratisy. Sprawdź, jak dokumentować takie przekazania i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Opodatkowaniu nie podlega zatem przekazanie towarów, których cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazywanego towaru nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których łączna wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Próbka, to niewielka ilość towaru reprezentująca określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przekazywał kontrahentom nieodpłatnie wyroby własne i towary handlowe. Część produktów przekazywanych była jako próby oraz inne przekazania tzw. gratisy.

Wyroby przekazywane były przyszłym potencjalnym odbiorcom oraz dla kontrahentów już współpracujących z podatnikiem, dla których dany towar jest nowością. Wyroby, mające charakter prób przekazywano w niewielkich ilościach przedstawicielom handlowym. Udokumentowanie przekazania odbywało się na dokumencie wydania zewnętrznego WZ dla poszczególnych przedstawicieli.

Towary handlowe wydawane jako próby, znajdowały się w opakowaniach o gramaturze 30g i 80g. Ze względu na małą ilość towaru w paczce, wydawane były w oryginalnych opakowaniach, aby nie generować dodatkowych kosztów związanych z nowym opakowaniem. Sprzedaż towarów handlowych dokonywana jest w takich samych opakowaniach o gramaturze 30g i 80g.

Produkty pakowane w paczki 35g, 60g, 70g, 100g, 300g i ze względu na niewielką ilość w paczce przekazywane były w oryginalnych opakowaniach. Produkty, traktowane jako próbki, przekazywane były w opakowaniach o gramaturze 35g, 60g, 70g, 100g oraz 300g.

Organ podatkowy wskazał, iż ustawodawca nie wprowadził żadnego limitu ilościowego, czy wartościowego dla towaru traktowanego jako próbka, wskazując jedynie, że ich ilość i wartość nie może wskazywać na handlowy charakter ich przekazania. Zatem określenie "niewielka ilość towaru" może budzić wątpliwości. Jednakże z treści przywołanego przepisu art. 7 ust. 7 ww. ustawy wynika, iż za próbkę można uznać niewielką ilość towaru, która zachowała skład i wszelkie właściwości towaru.

Jednakże zdaniem organu podatkowego, podejmowane przez podatnika działania, aby nieodpłatne wydania próbek nie wskazywały na charakter handlowy tych wydań, poprzez przekreślenie kodu kreskowego na oryginalnych opakowaniach, nie jest wystarczające do pozbawienia tego przekazania charakteru handlowego.

Istnienie albo brak charakteru handlowego przekazania należy oceniać ze względu na ilość lub wartość przekazywanych próbek. Kryteria te odnieść przy tym należy do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu - jednemu - odbiorcy w danym okresie.

Nieodpłatne przekazanie próbek w celach promocyjno-reklamowych, umożliwiających klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towarów oferowanych przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie ich zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, stanowi przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ww. ustawy.

Zatem, jeżeli - zarówno produkty, jak i towary handlowe podatnika - przekazywane są kontrahentom (przedstawicielom handlowym) w niewielkich ilościach, w celach degustacji i o ile przekazywane ilości nie pokrywają ich potencjalnego zapotrzebowania na dane towary, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tych towarów, a jedynie stanowią zapoznanie potencjalnego klienta z ich jakością, to takie przekazania można uznać za próbki.

Nieodpłatne przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ww. ustawy nie podlega opodatkowaniu.

Odnosząc się natomiast do kwestii udokumentowania próbek i gratisów stwierdzić należy, iż ustawa o VAT, dla przekazania próbek nie przewiduje szczególnej formy dokumentowania.

Zatem dokumentowanie przekazania próbek przez podatnika, na dokumencie wydania zewnętrznego WZ dla poszczególnych przedstawicieli, organ podatkowy uznał za prawidłowe.

Natomiast wydanie "gratisów" - niebędących próbkami i prezentami o małej wartości, a stanowiące czynności o których mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy - wymaga wystawienia faktury wewnętrznej. Stosownie bowiem do art. 106 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Dokumentowanie więc przez podatnika nieodpłatnego wydania "gratisów" zbiorczą fakturą wewnętrzną, wystawianą na koniec miesiąca, jest prawidłowe.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania VAT przekazań towarów, próbek i prezentów, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Przekazanie próbek i gratisów. Skutki podatkowe w VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________