ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Materiały przekazane w ramach usługi reklamy i promocji produktów leczniczych

środa, 10 sierpnia 2011 09:25

Materiały przekazane w ramach usługi reklamy i promocji produktów leczniczych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2011 r. wypowiedział się w sprawie dotyczącej podatku VAT w zakresie opodatkowania przekazywanych materiałów w ramach usługi reklamy i promocji produktów leczniczych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem.

Organ podatkowy uznał, że spółce przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów, w związku z wykorzystaniem tych towarów do świadczenia usług na rzecz usługobiorców zagranicznych, które niepodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, ze względu na fakt, że miejsce świadczenia jest poza terytorium kraju.

W niniejszej sprawie spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczyła kompleksowe usługi reklamy i promocji produktów leczniczych na rzecz zagranicznego usługobiorcy. Zakres usług świadczonych przez spółkę obejmował:

  • reklamę, w tym opracowanie, wdrożenie i realizację wszelkich aspektów kampanii reklamowych związanych z produktami leczniczymi,
  • dystrybucję materiałów promocyjnych, w tym między innymi ulotek, broszur, katalogów, nalepek, artykułów wspierających sprzedaż, próbek, artykułów promocyjnych,
  • marketing produktów leczniczych, w tym między innymi opracowanie i realizację planów marketingowych dla każdego z produktów leczniczych.

Jak wynika z powyższego opisu, w ramach świadczonych usług spółka dokonuje przekazań nabytych wcześniej towarów, w szczególności gadżetów reklamowych, drobnych upominków, materiałów reklamowych (których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, przekraczają 10 zł) na rzecz osób trzecich będących adresatami poszczególnych akcji promocyjnych organizowanych przez spółkę. Przy czym, spółka nie prowadziła ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości tych osób.

Przekazanie materiałów stanowiło integralną część świadczonych usług zatem w oparciu o umowę pomiędzy spółką i usługobiorcą, koszt przekazywanych materiałów był wliczany do podstawy wynagrodzenia spółki i stanowił - wraz z kosztami innych czynności dokonywanych na rzecz usługobiorcy - element składowy wynagrodzenia spółki należnego z tytułu świadczonych usług.

Spółka korzystała też z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów, które następnie wykorzystywane były w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu ww. usług.

Organ podatkowy stwierdził, że przekazanie towarów przez spółkę stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Fakt wręczenia poszczególnych materiałów nie stanowi jednak, w analizowanym przypadku oddzielnej dostawy towarów w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu, jest natomiast nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez spółkę, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej.

Wartość przekazywanych materiałów stanowi element usługi reklamowej i wkalkulowana jest w jej cenę. Oznacza to, że wartość tych towarów jest jednym z elementów składowych podstawy opodatkowania świadczonej przez spółkę usługi reklamy i promocji, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowanym w ramach tej usługi.

Tym samym przekazywanie materiałów, w związku ze świadczoną usługą nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego związanego z dokonywanymi zakupami, uzależnione jest od powiązania tych zakupów z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Jednocześnie, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Świadczone przez spółkę usługi reklamy i promocji na rzecz zagranicznych usługobiorców, podlegają uregulowaniom art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, co oznacza, że miejsce świadczenia usługi znajduje się poza terytorium kraju, i tym samym usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terenie kraju. W związku z wykonywaniem ww. czynności ponosi ponosi koszty związane z nabyciem materiałów.

Usługi reklamowe i promocyjne realizowane przez spółkę stanowią, co do zasady usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju, zatem spółce przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, związanego z zakupem materiałów, pod warunkiem, że posiada ona dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Reasumując, organ podatkowy uznał, że przekazanie przez spółkę materiałów w ramach świadczonych przez nią usług reklamowo-promocyjnych, nie stanowi odrębnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Sama dostawa materiałów nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż ich przekazanie jest częścią składową kompleksowo wykonanej usługi reklamowej. Nabywając towary, wykorzystywane do wykonywania usług (stanowiące przekazywane materiały), spółka była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych zakupów, na zasadach przewidzianych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Jeżeli masz pytania na temat opodatkowania przekazań towarów w ramach usług reklamy i promocji, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Materiały przekazane w ramach usługi reklamy i promocji produktów leczniczych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________