ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikom przez spółkę a VAT

poniedziałek, 08 sierpnia 2011 10:30

Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikom przez spółkę a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odsetki jakie będzie otrzymywała spółka z tytułu udzielenia pożyczki na rzecz wspólników będą stanowiły obrót zwolniony z VAT. Udzielenie przez spółkę oprocentowanej pożyczki należy uznać za świadczenie usługi, bowiem udzielenie pożyczki przez podatnika podatku VAT jest czynnością mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2011 r.).

Wspólnicy spółki z o.o. uchwałą z dnia 31 marca 2011 r. zysk spółki za 2010 rok przekazali na kapitał zakładowy. Sprawozdanie finansowe z uchwałami zatwierdzającymi wynik zostało przesłane do KRS i urzędu skarbowego. W maju 2011 r. okazało się jednak, że wspólnikom będą potrzebne środki na zakup prywatnych inwestycji. Spółka posiada środki finansowe, które mogłaby pożyczyć wspólnikom na podstawie umowy pożyczki. Umowa taka byłaby oprocentowana na poziomie rynkowym ok. 10-12% w skali roku. Termin zwrotu pożyczki 31 grudnia 2011 r.

Wspólnicy chcieli upewnić się, czy od otrzymanych odsetek będących przychodem dla spółki należy zapłacić VAT. W ich opinii, ponieważ spółka nie posiada w zakresie swojej działalności usług finansowych, a tym samym udzielania pożyczek, więc można zastosować zwolnienie z VAT od opisanych wyżej czynności. Zapłacone odsetki również będą zwolnione z VAT.

Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z art. 720 §1 Kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju.

Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT. Zatem odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki stanowią wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Zatem udzielenie przez spółkę oprocentowanej pożyczki należy uznać za świadczenie usługi, zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Bowiem udzielenie pożyczki przez podatnika podatku VAT będzie czynnością mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Ponieważ jednak powyższa usługa będzie się mieścić w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, tym samym odsetki jakie będzie otrzymywała spółka z tytułu udzielenia przedmiotowej pożyczki będą stanowiły obrót zwolniony z VAT na podstawie ww. przepisu.

Jeżeli masz pytania na temat podatku VAT od usług finansowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikom przez spółkę a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________