ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi kulturalne a VAT

wtorek, 30 sierpnia 2011 12:37

Usługi kulturalne a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Stawką podatku VAT właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na zapewnieniu organizatorom imprez (koncertów, festiwali) udziału artystów wykonawców świadczonych przez podatnika we własnym imieniu na rzecz twórców i artystów wykonawców jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Usługi kulturalne polegające na zapewnieniu organizatorowi imprez udziału artystów wykonawców w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności nie korzystają ze zwolnienia od VAT.

W piśmie z dnia 12 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wypowiedział się na temat możliwości zwolnienia od opodatkowania usług kulturalnych polegających na zapewnieniu organizatorowi imprez udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwolnione od podatku były usługi wymienione w załączniku nr 4 do ww. ustawy, w którym to m.in. pod poz. 11 wymienione były usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92 tj. usługi związane z kulturą. Powyższe, ze względu na szeroki zakres użytego przez ustawodawcę sformułowania "usług związanych z kulturą" obejmowało również usługi świadczone przez agencje koncertowe, z wyłączeniem wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. nowelizacji ustawy o VAT, dokonanej ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1476) skreślony został załącznik nr 4 do ustawy o VAT, a katalog zwolnień od podatku VAT przeniesiony został do treści przepisu art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do aktualnego brzmienia art. 43 ust. 1 punkt 33 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi kulturalne świadczone przez:

  • podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana,
  • indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 punkt 33 ustawy o VAT, nie ma przy tym zastosowania do wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, zgodnie z art. 43 ust. 19 punkt 2a ustawy o VAT.

W związku z treścią art. 43 ust. 1 punkt 33 lit. b ustawy o VAT, może powstać wątpliwość, czy zwolnienie od podatku dotyczące świadczenia usług kulturalnych obejmuje także agencje koncertowe, świadczące ww. usługi we własnym imieniu, lecz na rzecz indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

Wskazać należy jednak, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2011 r. nowelizacji ustawy o VAT, dokonanej ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach z dnia 18 marca 2011 r. (Dz.U. nr 64, poz. 332), do treści ustawy o VAT dodany został do artykułu 8 - ustęp 2a o treści: "W przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi."

 Zmiana, o której mowa powyżej wprowadzona została w celu doprecyzowania treści ujętych w art. 30 ustawy o VAT do dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie bowiem z art. 28 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Wprowadzenie ust. 2a do art. 8 ustawy o VAT, o brzmieniu wskazanym powyżej, usunąć powinno wszelkie wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiały się dotychczas na tle stosowania art. 30 ustawy o VAT w zakresie opodatkowania odsprzedaży usług.
Zgodnie, bowiem z treścią art. 8 ust. 2a ustawy o VAT podatnika działającego w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej, który nie wykonuje samodzielnie zamówionych usług, lecz niejako "dostarcza" je we własnym imieniu nabywcy traktować należy jako podatnika, który usługę tę nabył a następnie wyświadczył.

Podatnik ten traktowany powinien, więc być jako nabywca usługi oraz jako świadczący usługę ze stosownymi konsekwencjami m.in. co do stawki podatku. Jeśli więc podatnik działający w imieniu własnym, lecz na rzecz osoby trzeciej "dostarcza" usługę, która dla osoby trzeciej objęta jest zwolnieniem, powinien być w zakresie podatku VAT traktowany tak samo jak ta osoba.

Wnioskodawca uznał iż w przedmiotowej sprawie oznacza to, iż podatnik jako podmiot działający we własnym imieniu, ale na rzecz świadczącego usługi kulturalne indywidualnego artysty wykonawcy, powinien być traktowany w zakresie podatku VAT tak samo jak świadczący usługi kulturalne indywidualny artysta wykonawca i zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Zatem zdaniem wnioskodawcy, usługi kulturalne, polegające na zapewnianiu udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności takich koncerty lub festiwale, świadczone przez Wnioskodawcę we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej będącej indywidualnym twórcą bądź artystą wykonawcą, będą objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b w związku z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT oraz art. 28 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, tak samo jak usługi kulturalne świadczone bezpośrednio przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców.

Organ podatkowy uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Podatnik bowiem nie spełnia definicji żadnego z podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Zatem, usługi kulturalne polegające na zapewnieniu organizatorowi udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w estradowych niebiletowanych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności, takich jak koncerty lub festiwale, świadczone przez niego nie będą objęte zwolnieniem od podatku VAT.

Przepis wskazany przez podatnika dotyczy tzw. "refakturowania". Reguluje on sytuacje, w których podatnik, działając we własnym imieniu zawiera umowę, na podstawie której zobowiązuje się do zrealizowania pewnego świadczenia, jednak faktycznie świadczenie to realizowane jest przez podmiot trzeci (taka sytuacja występuje np. przy podwykonawstwie robót budowlanych). W takim przypadku uznaje się, że dla celów podatku VAT zleceniobiorca sam nabył usługę od faktycznego wykonawcy, a następnie wyświadczył usługę zleceniodawcy.

Pomimo braku w polskim prawie podatkowym do dnia 31 marca 2011 r. regulacji definiującej zagadnienie zawarte w art. 28 Dyrektywy, już od dnia 1 grudnia 2008 r. ustawodawca uznawał takie czynności za podlegające opodatkowaniu wskazując sposób określenia podstawy opodatkowania przy ich świadczeniu. Stanowi o tym art. 30 ust. 3 ustawy o VAT - w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku.

W sprawie opisanej przez wnioskodawcę nie mamy jednak do czynienia z "refakturowaniem", gdyż podatnik nie jest uprawniony do wystawienia dokumentu sprzedaży jako transakcji zwolnionej na podstawie przepisów ustawy o VAT, do czego uprawniony może być artysta wykonawca lub twórca. Zatem podatnik, nie będąc podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, odsprzedając usługę od artysty wykonawcy jest obowiązany opodatkować ją z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku VAT dla sprzedawanej usługi.

Bez znaczenia jest to, że faktycznego udziału w koncercie czy festiwalu dokonuje na rzecz kontrahenta podatnika (organizatora) artysta wykonawca. Należy bowiem zaznaczyć, że to z podatnikiem jest zawierana przez organizatora umowa na udział w imprezie danego artysty wykonawcy i to na rzecz podatnika, a nie artysty wykonawcy, organizator wnosi z tego tytułu zapłatę.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, podatnik zawiera każdorazowo z artystami wykonawcami umowę o dzieło. Zgodnie z art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Reasumując, organ podatkowy uznał, że usługi kulturalne polegające na zapewnieniu organizatorowi udziału artystów wykonawców (artystów estradowych) w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności, takich jak koncerty lub festiwale, świadczone przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej będącej indywidualnym twórcą bądź artystą wykonawcą nie będą objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy i art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady.

Stawką podatku VAT właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na zapewnieniu organizatorom imprez (koncertów, festiwali) udziału artystów wykonawców świadczonych przez podatnika we własnym imieniu na rzecz twórców i artystów wykonawców jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

powrót VAT Usługi kulturalne a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________