ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wstrzymanie wypłat emerytur od października 2011

piątek, 05 sierpnia 2011 12:42

Wstrzymanie wypłat emerytur od października 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że dd 1 października 2011 r. zostanie wstrzymana wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowych emerytur kapitałowych, przyznanych w roku 2010 i w latach wcześniejszych, osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed nabyciem prawa do emerytury.

Wstrzymana zostanie również wypłata okresowej emerytury kapitałowej, wypłacanej - z innym niż emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - świadczeniem, do którego prawo ustalił oddział ZUS albo inny organ emerytalny lub rentowy.

ZUS podkreśla, że nie zostaną zawieszone emerytury pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po nawiązaniu nowego stosunku pracy - nabyły prawo do emerytury powszechnej w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 60 lat - kobieta i 65 lat - mężczyzna.

Oznacza to, że ZUS nie wstrzyma z dniem 1 października 2011 r. wypłaty emerytury przyznanej przed dniem 1 stycznia 2011 r. osobie uprawnionej do emerytury powszechnej, która przed przyznaniem tej emerytury była uprawniona do emerytury wcześniejszej i rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do tej emerytury, a następnie zawarła kolejny stosunek pracy i nadal wykonuje zatrudnienie w ramach tego stosunku pracy.

Osoby, które już rozwiązały stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury i nie powiadomiły o tym organu wypłacającego świadczenie oraz osoby, które stosunek pracy rozwiążą przed dniem 1 października 2011 r. - dla uniknięcia wstrzymania wypłaty emerytury od 1 października 2011 r. - powinny niezwłocznie przedłożyć w oddziale ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt rozwiązania stosunku pracy.

Przykładowo jeśli pani M. od 2007 r. pobiera wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Stosunek pracy zawarty w 1991 r., a więc  przed nabyciem prawa do tej emerytury, rozwiązała z dniem 31 marca 2008 r., a od dnia 1 maja 2008 r. ponownie podjęła zatrudnienie.

W sierpniu 2009 r. M. skończyła 60 lat i zgłosiła wniosek o emeryturę powszechną. Nadal kontynuuje zatrudnienie podjęte z dniem 1 maja 2008 r.

ZUS nie zawiesi prawa do emerytury powszechnej od 1 października 2011 r., ponieważ pani M. rozwiązała stosunek pracy zawarty przed nabyciem prawa do emerytury wcześniejszej.

Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę:

  • emerytur wcześniejszych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur;

Przykładowo pani B., urodzona w 1952 r., od 2010 r. pobiera wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach i kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawartego w 1983 r. Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury.

  • emerytur powszechnych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur, a wcześniej nie były uprawnione do emerytur przyznanych - na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS - z innego tytułu;

Przykładowo jeśli pani C. urodzona w 1950 r., od 2010 r. pobiera powszechną emeryturę i kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawartego w 1993 r. Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury.

  • emerytur powszechnych, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r. osobom, które przed nabyciem prawa do tych emerytur były uprawnione do emerytur wcześniejszych, ale nie rozwiązały stosunku pracy zawartego przed przyznaniem emerytury wcześniejszej;

Jeżeli pani D. urodzona w 1950 r., od 2010 r. pobiera powszechną emeryturę. Przed nabyciem prawa do tej emerytury pobierała emeryturę wcześniejszą, przyznaną w 2008 r. pani D. kontynuuje zatrudnienie w ramach stosunku pracy zawartego w 1993 r. Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury.

  • emerytur, przyznanych przed dniem 1 stycznia 2011 r., osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy, zawartego przed nabyciem prawa do tych emerytur, a przed uzyskaniem tych emerytur pobierały emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Przykładowo pan K. w maju 2009 r. uzyskał emeryturę pomostową. Jednym z warunków wymaganych do przyznania tej emerytury było rozwiązanie stosunku pracy. W czerwcu 2009 r. pan K. zatrudnił się na pół etatu, a w grudniu 2010 r. ukończył 65 lat i zgłosił wniosek o emeryturę. ZUS przyznał emeryturę od dnia ukończenia 65 lat. Z dniem 1 października 2011 r. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury, bowiem pan K. kontynuuje zatrudnienie podjęte w czerwcu 2009 r., a więc przed przejściem na emeryturę powszechną.

powrót ZUS i Prawo pracy Wstrzymanie wypłat emerytur od października 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________