ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Co zmieniło się w VAT? Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 lipca 2011

piątek, 12 sierpnia 2011 17:02

Co zmieniło się w VAT? Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 lipca 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje wiele istotnych zmian w ustawie o VAT. Dotyczą one sposobu dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT, katalogu odpadów przetwarzalnych (surowców wtórnych), które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, dokonywania rozliczeń w walucie obcej, a także definicja eksportu oraz definicja usług elektronicznych.

W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 134, pod poz. 780.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Nowelizacja zmieniła następujące akty prawne:

 • ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz.U.z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn zm.).

Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany m.in. w VAT w zakresie:

 • dostosowania niektórych przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz Urz UE L 77 z 23 3 2011, str. 1),
 • doprecyzowania katalogu odpadów przetwarzalnych (surowców wtórnych), które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge),
 • dokonywania rozliczeń w walucie obcej (tj. sposobu przeliczania kursów) w ramach świadczenia usług wstępu na imprezy masowe,
 • dokonywania rejestracji oraz prowadzenia rozliczeń podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

Zmiana dotyczy na przykład sposobu dokonywania wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeb podatku VAT, miejsca świadczenia przy świadczeniu usług, wykaz towarów stanowiących złom, miejsce świadczenia usług transportu towarów na rzecz konsumentów oraz podatników VAT, rozliczenia w walucie obcej przy świadczeniu usług wstępu na imprezy masowe, stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

powrót VAT Co zmieniło się w VAT? Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 lipca 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________