ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Miejsce świadczenia usług od lipca 2011

środa, 10 sierpnia 2011 14:21

Miejsce świadczenia usług od lipca 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT, m.in. dotyczące statusu podatnika na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy świadczeniu usług. Dzięki tej zmianie, nie będzie już wątpliwości, w którym miejscu jest opodatkowana usługa nabywana przez podatnika wyłącznie do celów prywatnych, a w którym usługa nabywana zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również do celów prywatnych.

Zmiana w zakresie rozszerzenia statusu podatnika na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia przy świadczeniu usług, to zmiana w art. 28a pkt 1 lit b ustawy o VAT.

Ww. modyfikacja ma na celu dostosowanie art. 28a ust. 1 pkt b ustawy o VAT do brzmienia art. 17 rozporządzenia nr 282/2011, który za podatnika, na potrzeby stosowania art. 43 dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz Urz UE L 347 z 11 12 2006, str 1, z późn zm ), zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”, uznaje nie tylko osobę prawną niebędącą podatnikiem zidentyfikowaną dla celów VAT, lecz także osobę prawną niebędącą podatnikiem zobowiązaną do takiej identyfikacji.

W wyniku wprowadzonej zmiany podatnikiem na podstawie art. 28a ustawy o VAT, tj. dla potrzeb ustalenia miejsca świadczenia usług, jest m.in. osoba prawna niebędąca podatnikiem, która nie została zidentyfikowana do celów podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, mimo że taki obowiązek na niej ciążył.

Zmiana w zakresie doprecyzowania miejsca świadczenia usług, w przypadku gdy usługa jest przeznaczona wyłącznie na cele osobiste podatnika, to zmiana w art. 28b ust. 4 ustawy o VAT.

Ww. zmiana ma usunąć wątpliwości, w którym miejscu jest opodatkowana usługa nabywana przez podatnika wyłącznie do celów prywatnych, a w którym usługa nabywana zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również do celów prywatnych.

W związku z dokonaną modyfikacją w ust. 4 art. 28b ustawy o VAT (dodanie słowa „wyłącznie”), w przypadku gdy usługa będzie przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego usługobiorcy, w tym jego personelu, zastosowanie znajdzie art. 28c (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika-usługodawcy). Natomiast, gdy usługa będzie przeznaczona zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika, zastosowanie znajdzie zasada wskazana w przepisie art. 28b (miejsce świadczenia będzie w miejscu, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej podatnika- usługobiorcy).

Jeżeli masz pytania na temat miejsca świadczenia usług dla potrzeb opodatkowania VAT, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Miejsce świadczenia usług od lipca 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________