ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT przy dostawie kukurydzy pastewnej

czwartek, 11 sierpnia 2011 11:05

Stawka VAT przy dostawie kukurydzy pastewnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że spółka będąca producentem i dostawcą między innymi produktów rolnych i spożywczych, z których jednym jest kukurydza pastewna: wykorzystywana do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, powinna opodatkować dostawę takiej kukurydzy stawką VAT obniżoną.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2a oraz poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. dostawa kukurydzy pastewnej (PKWiU 01.11.20.0.) podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%.

Zgodnie z treścią załącznika nr 10 ustawy o VAT, produkty mieszczące się w grupowaniu PKWiU 01.1 (ex 01.1) tj.:
 • Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
 1. owsa (PKWiU 01.11.33.0) - uchylony z dniem 1 kwietnia 2011 r.
 2. słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0).
 3. nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),
 4. nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),
 5. trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),
 6. tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),
 7. roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),
 8. pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)
objęte są stawką podatku VAT w wysokości 5%.
Klasyfikacja produktu spółki jako kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej została na podstawie przedstawionej przez spółkę charakterystyki towaru potwierdzona przez Urząd Statystyczny w Łodzi. Przyporządkowany danemu grupowaniu symbol PKWiU 01.11.20.0 nie znajduje się w katalogu produktów wyłączonych z opodatkowania preferencyjną stawką podatku VAT.

Przez PKWiU ex - zgodnie z art. 2 pkt 30 ww. ustawy - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Towar (grupa towarów)".

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie według PKWiU produkowanych przez Wnioskodawcę wyrobów.

Jednakże z objaśnień do załącznika nr 3 do ww. stawy wynika, że wykaz towarów i usług opodatkowanych w 2011 r. stawką 8%, nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) jest wymieniony w załączniku nr 3 jako opodatkowany stawką 8%, a jednocześnie został wymieniony w art. 43 ust. 1 ww. ustawy jako zwolniony od podatku lub w załączniku nr 10, jako objęty opodatkowaniem stawką 5% - stosowanie stawki podatku z załącznika nr 3 (stawka 8%) do ustawy jest wyłączone na rzecz zwolnienia od podatku lub opodatkowania stawką 5%.
Jeżeli masz pytania na temat zmian w VAT obowiązujących od dnia 1 lipca 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl
powrót VAT Stawka VAT przy dostawie kukurydzy pastewnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________