ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Dostawa sprzętu AGD do zabudowy. Stawka VAT 2011

czwartek, 11 sierpnia 2011 15:17

Dostawa sprzętu AGD do zabudowy. Stawka VAT 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, jaką stawką należy opodatkować dostawę sprzętu AGD połączoną z usługą jego montażu ze stałą zabudową kuchenną lub łazienkową.

Podatnik w niniejszej sprawie wykonywał działalność gospodarczą w zakresie:

 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
 • 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.

Usługi te wykonywał sam lub zlecał podwykonawcom usługi montażu stolarki budowlanej polegające na wyposażeniu pomieszczeń mieszkalnych w meble kuchenne, wnękowe i łazienkowe wbudowane na stałe zgodnie z PKD 43.32.Z (zakładanie stolarki budowlanej). Usługa ta składa się ze sprzedaży sprzętu AGD (płyt indukcyjnych lub gazowych piekarników, okapów, chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek, zmywarek, zlewów itp.) do zabudowy z jednoczesnym jego montażem - wraz z wyprodukowanymi przez podatnika lub podwykonawców meblami kuchennymi w przygotowanych specjalnie do tego celu podczas produkcji otworach technologicznych.

Meble kuchenne przygotowane są wcześniej przez firmę podatnika lub podwykonawców z zakupionych w tym celu materiałów: płyt meblowych, blatów i elementów metalowych (okuć, zawiasów, uchwytów i prowadnic) - elementów stałej zabudowy kuchennej, łazienkowej i wnęk wyprodukowane z elementów zabudowy w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB Grupa 111, 112 i 113.

Usługa taka stanowi jeden, niedający się sztucznie podzielić kompleksowy proces. Usługa kończy się na zabudowaniu w meblach urządzeń AGD oraz jego instalacji. Należy stwierdzić, że sprzęt AGD do zabudowy - w przeciwieństwie do tradycyjnego (wolnostojącego) sprzętu - nie jest bezpośrednio gotów do użytku. Ze względów bezpieczeństwa jest tak skonstruowany, że jego budowa uniemożliwia otwarcie drzwiczek (np. w chłodziarkach) czy uchylenie klapy (piekarniki, zmywarki).

Okapy kuchenne, zlewy itp. z samej swojej natury nie pełnią żadnej roli bez trwałego zainstalowania. Dopiero zamontowanie tego sprzętu w meblach przygotowanych pod konkretny wymiar lub na ścianach pomieszczenia oraz ich instalacja, czyni możliwym korzystanie z ich funkcji. W związku z tym sprzedaż i zabudowa sprzętu AGD jest usługą ściśle powiązaną z montażem stolarki budowlanej.

Wbudowywanie sprzętu w meble następuje przy okazji ich montażu, i nie jest czynnością następczą polegającą na przeróbce istniejących mebli wolnostojących.

W związku z tym podatnik chciał się upewnić, czy sprzedaż sprzętu AGD połączona z usługą jego montażu ze stałą zabudową kuchenną, która będzie produkowana przez jego firmę lub firmę podwykonawcy i trwale montowana w budynkach, lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111, 112 i 113 podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT.

W opinii organu podatkowego podatnik wykonuje usługę stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej. Biorąc zaś pod uwagę wyżej powołane definicje: budowy, remontu, modernizacji oraz przebudowy - przedmiotowe czynności (usługi) można zaliczyć do usług modernizacyjnych.

Skoro preferencyjna, tj. 8%, stawka podatku VAT ma zastosowanie m.in. do remontów czy modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, uznać należy, iż świadczone przez niego usługi polegające na montażu stolarki budowlanej w postaci stałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej, z zakupionych w tym celu materiałów: płyt meblowych, blatów i elementów metalowych (okuć, zawiasów, uchwytów i prowadnic), w budynkach i lokalach mieszkalnych, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, z uwzględnieniem limitów wskazanych w art. 41 ust. 12b tej ustawy.

Należy bowiem mieć na względzie, iż w przypadku budownictwa nieobjętego społecznym programem mieszkaniowym (tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2), preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zauważyć należy jednakże, iż sprzęt gospodarstwa domowego nie zawiera się w całościowej usłudze montażu zabudowy kuchennej, lecz stanowi dostawę towaru, która powinna być opodatkowana według podstawowej stawki podatku VAT, tj. 23%. Tym samym, na fakturze VAT, dostawę sprzętu AGD należy wyodrębnić z wartości usługi.

Reasumując, usługi wykonania stałej zabudowy kuchennej trwale montowanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB, należy opodatkować preferencyjną, tj. 8% stawką podatku VAT. Natomiast dostawa sprzętu AGD do zabudowy powinna być opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%.

Jeżeli masz pytania na temat zmian w VAT obowiązujących od dnia 1 lipca 2011 r., napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Dostawa sprzętu AGD do zabudowy. Stawka VAT 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________