ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Media we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

wtorek, 16 sierpnia 2011 14:11

Media we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kwestię naliczania VAT za utrzymanie lokali w wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych ureguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Jednakże niekoniecznie będzie ono dotyczyć rozliczania VAT z tytułu mediów.

Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów wydanej w dniu 21 czerwca 2011 r. (PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571) wynika, że wspólnota dokonując odsprzedaży właścicielom lokali, zakupionych uprzednio w tym celu, towarów i usług związanych wyłącznie z utrzymaniem poszczególnych lokali, działa jako podatnik VAT i w sytuacji niekorzystania przez nią ze zwolnienia podmiotowego, dokonywane przez nią czynności w ww. zakresie winny być dokumentowane fakturami, wystawianymi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 106 ustawy o VAT oraz przepisach do niej wykonawczych.

Natomiast w przypadku, gdy nabywa towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli. W takiej bowiem sytuacji działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek, jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych (m.in. w formie zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali), mających udziały w nieruchomości wspólnej.

Tym samym odbiorcą nabywanych towarów i usług jest wspólnota mieszkaniowa, jako odrębny od jej członków podmiot praw, i to ona występuje jako ostateczny konsument. W takim więc zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na rzecz właścicieli odrębnych lokali. Zatem uiszczanie przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W konsekwencji brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Minister Finansów w związku z tym zamierza zmienić rozporządzenie z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73, poz. 392 ze zm.), i dodać w §13, w którym wymieniono zwolnienia od VAT oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień, w ust. 1 pkt. 16a, zgodnie z którym zwolnione z podatku będą czynności wykonane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali mieszkalnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Jeżeli masz pytania na temat zasad refakturowania kosztów w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Media we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________