ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Reklama czy reprezentacja. Nadal problem!

czwartek, 18 sierpnia 2011 01:08

Reklama czy reprezentacja. Nadal problem!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Mimo wielu nowelizacji przepisów ustaw o podatkach dochodowych nadal pojawia się problem - czy wydatki na prezenty z logo firmowym stanowią koszty uzyskania przychodu. Trudność polega na ustaleniu, czy przekazywany gadżet z logo firmy, o wartości 100 zł jest jeszcze reklamą, czy już reprezentacją.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty reprezentacji zostały wymienione jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Od dnia 1 stycznia 2007 r. nie stanowią kosztu uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Zatem sprawa powinna być prosta, koszty poniesione na reklamę w całości powinny stanowić koszty uzyskania przychodów. Z uwagi jednak na brak legalnych definicji pojęć "reprezentacja" i "reklama" ocena jakie wydatki na reklamę czy reprezentację można zaliczyć w koszty podatkowe wcale nie jest łatwa.

Nie pomaga fakt, że w interpretacjach organów podatkowych oraz wyrokach sądów często powoływana jest definicja słownikowa tych pojęć.

Reklama, według Słownika języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965, to: "rozpowszechnianie informacji o usługach, towarach, miejscach i możliwościach nabycia towarów, o uzdrowiskach, wycieczkach itp." Według Słownika języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1994, reklama to: "rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi". W Małym słowniku języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 780, autorka wskazuje, że w języku potocznym reprezentacja to "wystawność życia, okazałość, zwłaszcza z chęci popisania się przed kimś".

Według Słownika wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1988, s. 644, reprezentacja to "wystawność, okazałość w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną danej osoby" (Za: Mariański Adam, Strzelec Dariusz, Wilk Michał Komentarz ABC 2011 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny: 2011.05.01).

Przykładowo należy wskazać interpretację indywidualną z dnia 13 lipca 2011 r. wydana przez Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi, w której organ podatkowy stwierdza, że

reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu. Może to być realizowane przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można rozróżnić reklamę towaru, usługi, reklamę marki, a także reklamę samej firmy (przedsiębiorcy).

W kontekście ww. definicji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż nieodpłatne przekazanie przez firmę podatnika wyrobów własnych i towarów handlowych, w celu: rozszerzenia kanałów dystrybucji, pozyskania nowych odbiorców, prezentacji nowych wyrobów firmy, a także nowych dla odbiorcy już współpracującego, zwiększenie wolumenu sprzedaży, działań marketingowo-reklamowych, stanowi niewątpliwie reklamę produktów firmy.

Skoro zatem, podatnik na nieodpłatnie przekazane, na potrzeby reklamy towary, prawidłowo wystawia fakturę wewnętrzną zawierającą należny podatek od towarów i usług, obliczony na podstawie odrębnych przepisów tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), to zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b tiret drugi ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należny podatek VAT może stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy podkreśla przy tym, iż ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Z kolei w wyroku z dnia 26 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 2442/10) wskazał, że:

1. Słowo "reprezentacja" wywodzi się z łacińskiego "repraesentatio", oznaczającego "wizerunek". Takie też jego rozumienie odzwierciedla funkcjonalne znaczenie analizowanego terminu, jakie należy przyjąć na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych.


2. Przypisywanie reprezentacji cech takich, jak wystawność, okazałość, wytworność, ekskluzywność wynika z faktu, iż te właśnie cechy powszechnie postrzegane są jako pozytywnie charakteryzujące wizerunek określonego podmiotu, kojarzące się z wysokim statusem i pozycją społeczną. Jednakże nie oznacza to, że budowanie wizerunku może odbywać się wyłącznie poprzez działania nadzwyczajne, wykraczające poza przyjęte standardy.


3. Wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, nie są kosztami uzyskania przychodu z woli ustawodawcy, który zaliczył je do kosztów reprezentacji. Jednoznacznie wynika to z treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca nie musiał inaczej formułować tego przepisu, aby wykluczyć wydatki na usługi gastronomiczne, żywność i napoje z kosztów uzyskania przychodów.

Zatem nie mamy żadnej jasności jaka jest różnica między reklama i reprezentacją, gdyż zdaniem Sądu reprezentacja wcale nie musi oznaczać wystawności ekskluzywności czy wytworności.

Jak zauważa Adam Mariański (w komentarzu cytowanym powyżej) dość często zdarza się tak, że organy posługują się mechanicznie pewnymi definicjami, dyskwalifikując pewne działania podejmowane przez podatników jako niewypełniające wymogów, które wynikają z definicji słownikowej (dotyczy to w szczególności reklamy firmy, marki, przedsiębiorstwa jako takiego).

Nie ma zatem jasnych kryteriów kwalifikacyjnych, za pomocą których określonym działaniom można w sposób zdecydowany przypisywać charakter reklamowy, a o innych twierdzić, iż służą reprezentacji.

W szczególności problem dotyczy drobnych prezentów przekazywanych kontrahentom podatnika opatrzonych jego logo. Według niektórych poglądów zamieszczenie samego logo na produktach określonych jako gadżety reklamowe nie skutkuje tym, ze mamy do czynienia z działaniem reklamowym, ponieważ nie jest to promocja konkretnego wyrobu, tym bardziej gdy gadżet reklamowy to coś więcej niż zapalniczka, której koszt nie przekracza 2 zł.

Gdy gadżet reklamowy będzie droższy, np. jego cena wyniesie 100 zł, organ podatkowy może już uznać, że jest to wystawność i ekskluzywność i że przekazanie zegarka o takiej wartości stanowi już reprezentację, nawet jeśli zegarek ten ma logo firmy podatnika.

Niektóre organy podatkowe uznają bowiem, że samo oznakowanie prezentu logo firmy nie przesądza o tym, że prezent ma charakter reklamowy, za to wyższy koszt przesądza o tym, ze mamy do czynienia z reprezentacją.

Tym czasem, zdaniem Adama Mariańskiego, za reklamę, a nie reprezentację można uznać również i takie działania, które co prawda nie prezentują określonych towarów lub usług wraz z informacjami je wartościującymi, lecz promują markę określonej firmy, zwiększając jej rozpoznawalność na rynku, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi usługami.

Zatem należy podchodzić z ostrożnością do poglądu, że samo oznaczenie określonego przedmiotu logo podatnika przesądza o tym, iż określony przedmiot ma charakter przedmiotu reklamowego, albowiem nie reklamuje określonych towarów i usług oferowanych przez podatnika, więc być może ma charakter reprezentacyjny.

powrót Podatki dochodowe Reklama czy reprezentacja. Nadal problem!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________