ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Ekspozycja towarów przed sklepem a opłata targowa

niedziela, 20 marca 2011 09:27

Ekspozycja towarów przed sklepem a opłata targowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wystawienie towaru przed sklepem to ekspozycja towaru, która jest formą reklamy tego towaru.

W interpelacji do Ministra Finansów jeden z posłów zwrócił się o wyjaśnienia w sprawie pobierania opłaty targowej przez urzędy miejskie od prowadzonej przez przedsiębiorców działalności, w szczególności w sytuacji żądania uiszczania opłaty targowej za sam fakt eksponowania towarów przeznaczonych na sprzedaż przed lokalem sklepu, twierdząc, że takie działanie wyczerpuje znamiona działalności targowej. Jako potwierdzenie uiszczonych opłat przedsiębiorcy otrzymują bilety targowe, które w ocenie urzędów skarbowych nie stanowią podstawy do zaliczenia ponoszonych opłat w koszty, gdyż zarejestrowana przez przedsiębiorców działalność nie obejmuje handlu obwoźnego.

Przedstawiona powyżej sytuacja dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale na potrzeby prowadzenia działalności, bowiem przedsiębiorcy będący właścicielami obiektów, w których prowadzą działalność, są zwolnieni z opłaty targowej, gdyż uiszczają podatek od nieruchomości.

W ocenie zainteresowanych obowiązująca praktyka stosowana przez urzędy, polegająca na kwalifikowaniu eksponowania towarów poza docelowym miejscem prowadzenia działalności handlowej jako działalności targowej jest krzywdząca, gdyż nie można traktować wystawienia np. kosiarki do trawy przed sklep jak typowej działalności targowej. Ponadto przedsiębiorcy zmuszani są do ponoszenia podwójnych opłat: zarówno na rzecz właścicieli dzierżawionej nieruchomości, jak i urzędów miejskich.

Podkreślenia wymaga również fakt, że taka interpretacja przepisów stosowana jest tylko przez niektóre urzędy miejskie, co sprawia, że w skali ogólnopolskiej przedsiębiorcy nie są traktowani równo. Zatem, poseł domagał się odpowiedzi na pytania:

  1. Czy wykładnia przepisów stosowana przez urzędy miejskie jest właściwa?
  2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie na tyle jednoznacznych przepisów w zakresie pobierania opłaty targowej oraz organizacji i funkcjonowania targowisk, aby ich interpretacja przez urzędy była jednolita?

Odpowiadając na interpelację w sprawie opłaty targowej z dnia 31 marca 2010 r. Minister Finansów w dniu 19 marca 2010 r. wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, przy czym opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Z powyższych przepisów wynika, iż przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowisku, nie zaś zajmowana powierzchnia. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Nie jest zatem ofertą w rozumieniu ww. przepisu wystawienie rzeczy w okolicznościach podobnych do proponowania sprzedaży, ale bez podania ceny. Przez wystawienie w miejscu sprzedaży na widok publiczny należy rozumieć nie tylko wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewnątrz lokalu, lecz także we wszelkich miejscach, gdzie dokonuje się sprzedaży (M. Płachta „Przesłanki i zasady odpowiedzialności prawnej w działalności reklamowej” - RPEiS nr 2/1990).

Z powyższych rozważań wynika, iż wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży. Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 26 maja 2009 r. (I SA/Bd 180/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stwierdził, że wystawienie towaru jest ofertą sprzedaży konkretnego handlowca, a ekspozycja towaru jest formą reklamy tego towaru, który znajduje się w pawilonie. Nie stanowi zatem odrębnej oferty, a w konsekwencji nie można traktować jej jako samodzielnej, oderwanej od sprzedaży dokonywanej na terenie boksu.

Minister Finansów poinformował również, że Trybunału Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 grudnia 2009 r. (K 7/08) orzekł o niezgodności z Konstytucją RP art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącego opłaty targowej. Ponadto w ww. wyroku Trybunał podkreślił, iż odroczenie utraty mocy obowiązującej uchylonego przepisu ma pozwolić Sejmowi nie tylko na uregulowanie materii znajdującej się w tym przepisie, ale także na rozważenie potrzeby ewentualnej nowej regulacji prawnej opłaty targowej, dostosowanej do zmieniających się stosunków ekonomicznych.

powrót Opłaty lokalne Ekspozycja towarów przed sklepem a opłata targowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________