ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Od 2012 zmiany w opodatkowaniu akcyzą

czwartek, 18 sierpnia 2011 09:41

Od 2012 zmiany w opodatkowaniu akcyzą

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do końca 2011 r. Polska ma prawo stosować okres przejściowy w celu dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla, węgla brunatnego i koksu do celów grzewczych. Z dniem 1 stycznia 2012 r. skończy się okres stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego na węgiel i koks objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 przeznaczonych do celów opałowych.

Upływ okres zwolnienia od akcyzy spowoduje, że od początku 2012 r. węgiel i koks do celów opałowych będą opodatkowane akcyzą na ostatnim etapie obrotu w momencie sprzedaży podmiotowi, który zużyje go i nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia.

W wykazie wyrobów opodatkowanych akcyzą pojawią się wyroby węglowe, którymi będą wyroby energetyczne wymienione w poz. 19-21 załącznika do ustawy o podatku akcyzowym pojawią się:

 • węgiel, brykiety, brykiety i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych - CN 2701,
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych - CN 2702,
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych - CN 2704 00.

Wyrobami węglowymi będą również straty tych wyrobów w związku z przemieszczaniem ich pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, jak i przez nich magazynowane, czy tez straty tych wyrobów na etapie ich zwolnienia ze względu na przemieszczenia; będą stanowiły ubytki. Dzięki temu do wyrobów węglowych będą miały zastosowanie zwolnienia dotyczące ubytków, w konsekwencji więc nie wszystkie straty będą opodatkowane.

Czynnościami opodatkowanymi dotyczącymi wyrobów węglowych będą wszelkie czynności w wyniku których wyroby te znajda się w obrocie na terytorium kraju (nie będzie miała zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy). Do sprzedaży wyrobów węglowych nie znajdzie również zastosowania ogólna definicja sprzedaży. Nie będzie zatem sprzedażą samo przeniesienie własności wyrobów węglowych.

Sprzedażą (czynności zrównane ze sprzedażą) będzie także zużycie wyrobów węglowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz zużycie  lub sprzedaż wyrobów uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźba kary (sprzedaż i zużycie wyrobów uzyskanych w wyniku kradzieży wyrobów węglowych). Opodatkowaniu będzie podlegało zużycie wyrobów węglowych do celów niezgodnych ze zwolnieniem od akcyzy oraz naruszenie warunków zwolnienia (np. brak wymaganej ewidencji wyrobów węglowych u podmiotu uprawnionego do zwolnienia od akcyzy).

Opodatkowaniu będzie podlegała każda sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, do momentu określenia lub zadeklarowania akcyzy w należnej wysokości z tytułu określonej sprzedaży. Sprzedaż jednak pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi, będzie zwolniona od akcyzy, co pozwoli na jej opodatkowanie na ostatnim etapie obrotu.

Czynności związane z wprowadzeniem wyrobów węglowych na terytorium kraju - WNT i import oraz z wyprowadzeniem - WDT i eksport, jeżeli dokona ich podmiot pośredniczący będą zwolnione z akcyzy (odpowiednio wystąpi opodatkowanie na późniejszym etapie obrotu oraz - niepobranie podatku w związku z niezużywaniem wyrobów na terytorium kraju).

W stosunku do wyrobów węglowych będzie obowiązywała zasada jednokrotnego opodatkowania akcyzą - jeżeli kwota akcyzy zostanie z tytułu dokonania danej czynności podlegającej opodatkowaniu, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dalszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju powstanie co do zasady, z dniem wydania wyrobów węglowych lub wykonania czynności zrównanych ze sprzedażą.

W przypadkach, gdy sprzedaż będzie potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z dniem wydania faktury nie później niż w 7 dniu od dnia wydania wyrobów węglowych. W przypadku innych czynności, obowiązek podatkowy powstanie według zasady ogólnej, z dniem wykonania danej czynności.

Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inna niż stawka zerowa oraz innych niż te do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika. W stosunku do wyrobów węglowych zasada ta nie będzie mieć zastosowania.

Podmiot pośredniczący (podmiot, który będzie mógł dokonywać sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych korzystając ze zwolnienia od akcyzy) będzie miał obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Będzie to warunek korzystania ze zwolnień od akcyzy. Organ podatkowy potwierdzi pisemne powiadomienie, a Minister Finansów będzie publikował aktualną listę pośredniczących podmiotów węglowych.

Deklaracje podatkowe będą składane przez podmioty pośredniczące do 25 dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w który powstał obowiązek podatkowy. Wyjątkowo podmiot nabywający wewnątrzwspólnotowo, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wyroby z zapłacona akcyzą na terytorium państwa członkowskiego, będzie zobowiązany złożyć deklarację uproszczoną w terminie 10 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Będzie możliwe obniżenie należnej akcyzy od wyrobów węglowych o akcyzę zapłaconą od wyrobów węglowych zużytych do ich produkcji. Nie będą składały deklaracji podmioty prowadzące działalność obejmującą zwolnione od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych. Ponadto Minister Finansów otrzyma możliwość wydłużania terminów dla składania deklaracji podatkowych i rozliczania akcyzy dla niektórych wyrobów węglowych.

Zwolnienia z opodatkowania akcyza wyrobów węglowych będą dwojakiego rodzaju - wynikające z samej konstrukcji podatku akcyzowego oraz związane z przeznaczeniem wyrobów węglowych. Zwolnienia wynikające z konstrukcji podatku wynikają z zasady opodatkowania wyrobów na ostatnim etapie obrotu. w momencie ich sprzedaży podmiotowi który je zużyje i nie będzie korzystał z żadnego zwolnienia.

Obrót na wcześniejszych etapach wyrobami węglowymi będzie zwolniony z akcyzy pod warunkiem, że będzie się odbywał między pośredniczącymi podmiotami węglowymi - sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia związanego z przeznaczeniem wyrobów węglowych, będzie zwolniona od akcyzy.,

Podmiot, który wydobędzie wyroby węglowe i będzie je chciał sprzedać korzystając z tego zwolnienia, będzie zobowiązany złożyć pisemne zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy. Sprzedaż natomiast wyrobów węglowych na terytorium kraju przez podmiot przez podmiot nie będący pośredniczącym podmiotem węglowym lub taka sprzedaż podmiotowi niekorzystającemu ze zwolnienia związanego z przeznaczeniem wyrobów węglowych, będzie opodatkowana akcyzą.

Warunkiem stosowania zwolnienia będzie prowadzenie odpowiedniej ewidencji wyrobów węglowych.

Pomioty, które będą chciały rozpocząć z dniem 1 stycznia 212 r. działalność jako podmioty pośredniczące umożliwiono złożenie zawiadomienia przed dniem 1 stycznia 2012 r. Także przed tym dniem zostanie opublikowana lista tych podmiotów przez Ministra Finansów.

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych będzie wartość opałowa a nie wartość energetyczna. Wyroby węglowe nie będą musiały podlegać produkcji w składzie podatkowym. Nie będzie do nich miała zastosowania również procedura zawieszenia poboru akcyzy.

Zwolnieniu ze względu na przeznaczenie będzie podlegać zużycie wyrobów węglowych do:

 • produkcji energii elektrycznej,
 • produkcji wyrobów energetycznych,
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych,
 • w hodowli ryb
 • w leśnictwie
 • w procesach minearologicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych
 • do redukcji chemicznej
 • przez zakłady energochłonne do ogrzewania.

Zwolnieniu podlegać będą także zużycie węgla i koksu, gdy wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej (np. system ETS).

Zwolnieniu podlega również zużycie wyrobów węglowych przez określonych odbiorców:

 • gospodarstwa domowe
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki sił zbrojnych RP
 • szkoły,
 • przedszkola i inne podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • szpitale, przychodnie i inne podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • organizacje pożytku publicznego.

W tym wypadku zużycie do innych celów niż zgodnie ze zwolnieniem, będzie powodowało obowiązek zapłaty akcyzy.

Ewentualne zwroty wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem będą się odbywały na podstawie dokumentów dostawy.

Wprowadzone zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych będą miały wpływ na podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstw korzystających z tych zwolnień w stosunku do tych które ze zwolnień nie będą korzystały. Zwolnieniem nie zostaną objęte przedsiębiorstwa, które nie podlegają  regulacjom dotyczącym handlu emisjami lub nie kwalifikują się jako przedsiębiorstwa energochłonne.

Wprowadzone nowe regulacje nakładają na podatników dokonujących obrotu wyrobami węglowymi nowe obowiązki informacyjne, np. konieczność składania deklaracji podatkowych, obowiązek, pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, wymóg prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Obowiązki te jednakże nie mają charakteru nadzwyczajnego, nadmiernie utrudniającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto z obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłączono podmioty dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy. W przypadku podmiotów użyteczności publicznej i gospodarstw domowych zużywających zwolnione z akcyzy wyroby węglowe, odstąpiono od obowiązku prowadzenia ewidencji.

powrót Akcyza Od 2012 zmiany w opodatkowaniu akcyzą

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________