ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zakup mediów przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez wspólnoty mieszkaniowe

czwartek, 18 sierpnia 2011 12:18

Zakup mediów przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez wspólnoty mieszkaniowe

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Zasadniczo z podatku VAT zwolnione zostały czynności wykonywane przez spółdzielnie na rzecz członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni. Sprawdź, gdzie leży możliwe źródło ewentualnych przyszłych sporów z organami podatkowymi w przypadkach nabywania mediów przez spółdzielnie oraz przez wspólnoty.

Problem zakupu mediów (pod tym pojęciem rozumiem zakup energii cieplnej będącej towarem, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz odprowadzanie ścieków zaliczanych do usług itp.) nabywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez wspólnoty był i zapewne jeszcze będzie podłożem sporów z organami podatkowymi.

 

Ich pierwotną przyczyną jest przepis z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy o VAT, na mocy którego z podatku VAT zwolnione zostały czynności wykonywane przez spółdzielnie na rzecz członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni.

Wskazany przepis ustawy o VAT w swej normatywnej treści odsyła nas do regulacji zamieszczonej w przepisach art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) a to oznacza, że mają one również znaczenie dla brzmienia normy prawnej zwalniającej z podatku VAT czynności świadczone przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Z tego też względu warto się chwilę zastanowić co jest przedmiotem regulacji we wskazanych przepisach tej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jest ona bowiem istotna dla zrozumienia kwestii związanej z mediami również w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w związku z którymi Minister Finansów planuje kolejną zmianę przepisów rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Zmiany te sygnalizowane są w projekcie rozporządzenia nowelizującego, na mocy którego do §13 ust. 1 ww. rozporządzenia zamierza się wprowadzić pkt. 16a. Zgodnie z jego brzmieniem z podatku VAT zwolnione będą czynności wykonywane przez wspólnoty na rzecz ich członków będących właścicielami lokali mieszkalnych, za które pobierane opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali mieszkalnych.

W czym więc należy upatrywać podłoża ewentualnych przyszłych sporów z organami podatkowymi w przypadkach nabywania mediów przez spółdzielnie oraz przez wspólnoty. Ano w tym, w jaki sposób należy rozumieć owe czynności, które dla spółdzielni już są, a dla wspólnot mają  być zwolnione z podatku VAT.

Pomocne w jego zrozumieniu jest brzmienie wskazanych przepisów z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz brzmienie przepisu z art. 13 ust. 1 ustawy z  dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) – w obu przypadkach odnoszone do całego kontekstu regulacji dotyczących spółdzielni oraz wspólnot i związanych z tym zakresem obowiązków obciążających członków spółdzielni i właścicieli lokali w zasobach spółdzielczych oraz  członków wspólnoty (dalej członkowie-użytkownicy).

Biorąc pod uwagę brzmienie wspomnianych przepisów obu ustaw powiedzieć trzeba, że członkowie-użytkownicy są zobowiązani do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale – tak jest  w przypadku spółdzielni lub do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem ich lokali, a także uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej – tak jest w przypadku wspólnot.

W związku z takim sformułowaniem obowiązków członków-użytkowników należy się zastanowić czy mają one jednorodny charakter i odnoszą się one do wszystkich kosztów, czy też obowiązki te mają niejednorodny charakter, w związku z którym należy podzielić je na część dotyczącą ogólnych kosztów utrzymania budynków, która służy wszystkim wspólnie oraz na część służącą wyłącznie poszczególnym członkom-użytkownikom.

Mając na uwadze całość regulacji dotyczących spółdzielni oraz wspólnot osobiście uważam, że obowiązki członków-użytkowników mają niejednorodny charakter, w związku z czym wśród nich należy odróżnić te, które dotyczą wspólnych części budynku oraz te, które dotyczą wyłącznie poszczególnych lokali.

Przy takim rozumieniu obowiązków członków-użytkowników z podatku VAT będą zwolnione te czynności, czy to wykonywane przez spółdzielnie, czy też przez wspólnoty, które będą dotyczyły kosztów ponoszonych we wspólnym interesie wszystkich członków-użytkowników.

Ze zwolnienia nie będą korzystały natomiast te czynności, które związane będą z kosztami generowanymi w związku z korzystaniem z poszczególnych lokali, w szczególności zaś tych związanych ze wspomnianymi mediami. W ich bowiem przypadku spółdzielnie lub wspólnoty co prawda nabywają media we własnym imieniu, jednakże czynią to w związku z indywidualnymi potrzebami poszczególnych członków-użytkowników lokali.

Z tego też względu występują one w charakterze podatników VAT, którzy nabyte media sprzedają w kolejności poszczególnym członkom-użytkownikom. Formą tej odsprzedaży jest tzw. refakturowanie mediów, z zastosowaniem właściwych dla nich stawek podatku, które jest niczym innym niż sprzedaż mediów na fakturę.

Zaprezentowany wyżej sposób rozumienia czynności związanych z mediami nabywanymi dla wyłącznej korzyści członków-użytkowników znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dla przykładu można tu choćby podać wyroki opatrzone następującymi sygnaturami akt: IIISA/Gl 1369/08, III SA/Wa 2597/08; I FSK 742/10, I SA/Łd 112/08, III SA/Gl 756/09, w których sądy potwierdzały zasadę związaną z refaktrowaniem w sytuacjach nabywania towarów lub usług, którymi następnie obciążani były podmioty faktycznie z nich korzystające.

W podsumowaniu muszę zatem powiedzieć, że ze zwolnienia z podatku VAT korzystały będą jedynie te czynności, które są świadczone dla wspólnego czy to przez spółdzielnie, czy też przez wspólnoty na rzecz wspólnej korzyści członków-użytkowników, którymi będą oni obciążani proporcjonalnie do parametrów ich lokali.

Natomiast przy zaspokajaniu indywidualnej potrzeb (korzyści) w związku z korzystaniem z lokali, kiedy to będzie następowała indywidualna konsumpcja mediów (zasada ta dotyczy również i innych indywidualnych potrzeb), czynności wykonywane przez spółdzielnie lub wspólnoty będą podlegały opodatkowaniu.

Zasadę tą potwierdził również Minister Finansów w wydanej na jej okoliczność interpretacji ogólnej z dnia 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571.

powrót VAT Zakup mediów przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz przez wspólnoty mieszkaniowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________