ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rejestracja na kasie informacji o wpłatach

środa, 24 sierpnia 2011 15:11

Rejestracja na kasie informacji o wpłatach

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dopuszczalne jest postępowanie, polegające na zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej w miesiącu otrzymania informacji o dokonanych wpłatach (wyciągu bankowego), różnym od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2011 r.).

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi ochrony osób i mienia i ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od dnia 1 maja 2011 r. Sprzedaż potwierdzana jest fakturami VAT wystawianymi na koniec miesiąca z terminem płatności na około połowę miesiąca następnego. W przypadku zaliczki o wpłacie dowiaduje się dopiero z wyciągu bankowego, czyli z pewnym opóźnieniem.

Spółka ma jednak możliwość podglądu w elektroniczny rachunek bankowy i dzięki temu jest w stanie prawidłowo rozliczyć zobowiązanie podatkowe i zgodnie z terminem zobowiązania zaewidencjonować sprzedaż. Problem wystąpi jednak w przypadku, gdy przelew zaliczki dokonany był pod koniec miesiąca, np. w dniu 31 maja a wyciąg bankowy otrzymał w dniu 2 czerwca. Obowiązek podatkowy od tej zaliczki powstał w maju, natomiast rejestracja tego przychodu w kasie fiskalnej mogła być dokonana dopiero w dniu 2 czerwca. Jeżeli kontrahent posiada rachunek w tym samym banku co podatnik lub w tej samej grupie kapitałowej, wpływ pieniędzy możliwy jest także w godzinach wieczornych i mimo możliwości podglądu w elektroniczny rachunek bankowy, rejestracja wpływu takiej zaliczki będzie możliwa dopiero w dniu 2 czerwca.

Powstał zatem problem, czy zaliczka może być zaewidencjonowania w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, lub też samodzielnie odnotował taką wpłatę, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany, jeżeli zaliczka wpłynie na konto na przełomie miesiąca.

Zdaniem Wnioskodawcy, o tym, kiedy powyższa sprzedaż podlega opodatkowaniu stanowi art. 19 ustawy. Stosownie do tego przepisu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilę wydania towaru lub wykonania usługi a jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje w tej części z chwilą jej otrzymania.

Oczywiste jest, iż każda pobrana przed wykonaniem usługi zaliczka podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku wpłaty zaliczki za pośrednictwem banku o wpłacie podatnik dowiaduje się dopiero z wyciągów bankowych, czyli z pewnym opóźnieniem. Konstrukcja kasy fiskalnej nie pozwala na zarejestrowanie obrotu wstecz, czyli zaliczka może być zaewidencjonowania jedynie w dniu, w którym podatnik otrzymał informację z banku o jej wpływie na konto, a nie w dniu, w którym jego rachunek został tą kwotą uznany.

Na poruszony temat wypowiedział się, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2009 r., stwierdzając, że ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać (…) z chwilą otrzymania każdej z zaliczek, czy też zapłaty za towar, uwzględniając jednak fakt, iż o dokonanych wpłatach (zapłata za towar, zaliczka, pobranie przez firmę kurierską) podatnik dowiaduje się z chwilą otrzymania informacji z banku o wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy należy przyjąć za dopuszczalne zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonanej wpłaty na rachunek bankowy w dniu, w którym pozyskał on taką informację z banku.

Zdaniem spółki, jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowym opisywanym okresie, jednak należałoby dokonać prawidłowego rozliczenia (korekta poprzez dodanie) obrotu i kwot podatku należnego z tej wpłaty do raportu okresowego miesiąca, w którym ta płatność miała miejsce (miesiąc powstania obowiązku podatkowego) pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym pozyskane zostały informacje o dokonanej wpłacie.

Organ podatkowy uznał takie stanowisko za prawidłowe i stwierdził, że obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 4 ww. ustawy.

Z konstrukcji podatku VAT wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Ogólna zasada wynikająca z ustawy o VAT wskazuje, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru, wykonania usługi lub wystawienia faktury VAT (pod warunkiem, że została wystawiona do 7. dnia od wykonania usługi). Jednakże, od tej zasady ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np.: od formy wydania towaru, rodzaju transakcji, otrzymania zapłaty itp.).

I tak, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ww. ustawy).

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Należy podkreślić, iż dyspozycja art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy, jest przepisem szczególnym, zarówno do przepisu art. 19 ust. 1, jak i ust. 4 ustawy, i ma pierwszeństwo przy określeniu momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT dla usług najmu, dzierżawy, leasingu, lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. Ustawodawca nie przewidział bowiem możliwości wyboru przez podatnika sposobu ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych usług.

Powyższe oznacza, że z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia, dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma moment zapłaty, ale tylko wówczas, gdy nabywca usługi dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę w terminie wcześniejszym niż termin płatności określony w umowie lub na fakturze. Wraz z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy zapłaty dokonano, czy też nie.

Reasumując, zgodnie z regulacją zawartą w art. 19 ust. 13 pkt 4 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ochrony osób i mienia powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. W ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, iż podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 9 ww. ustawy stwierdzono, iż Minister Finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem,
3. warunki stosowania kas przez podatników,
4. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania,
5. okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
6. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6

- uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Od dnia 1 września 2011 r. przepis ten, na podstawie art. 1 pkt 25 lit. e ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332), otrzymał brzmienie: minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,
2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem,
3. okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
4. zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6e

- uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego przez podatników, zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowego zaewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących, jak również celowość systematycznej aktualizacji i weryfikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Na podstawie §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas: dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w następnym miesiącu (…).

W myśl §2 pkt 20 rozporządzenia, przez sprzedaż rozumie się czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ww. ustawy. Natomiast art. 2 pkt 22 ww. ustawy stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zauważyć w tym miejscu należy, że ani uregulowania ustawy o VAT, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie określają terminu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej w opisanej sytuacji, tj. przy otrzymywaniu zaliczek na świadczenie usług na przełomie miesiąca.

Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, z tytułu świadczenia usług ochrony osób oraz mienia, przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą powstania obowiązku podatkowego czyli z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Uwzględniając zatem fakt, iż o dokonanych zaliczkach podatnik dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku (z chwilą otrzymania wyciągu), należy przyjąć za dopuszczalne zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej wpłaty, dokonanej przez klienta na rachunek bankowy w dniu, w którym podatnik pozyskał taką informację z banku, czyli z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, również wtedy gdy sytuacja taka ma miejsce na przełomie miesiąca rozliczeniowego.

Należy jednak podkreślić, że techniczne przeszkody w pozyskiwaniu informacji dotyczących dokonanych transakcji, nie mogą mieć wpływu na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego. Podatnik jest obowiązany tak zorganizować i prowadzić odpowiednie urządzenia ewidencyjne, aby nie doprowadzić do naruszenia obowiązku podatkowego.

Stąd też, gdy opisane okoliczności mają miejsce na przełomie miesiąca, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wpłaty nie pokrywałyby się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego, podatnik powinien dokonać prawidłowego rozliczenia obrotu i kwot podatku należnego z tej wpłaty za miesiąc, w którym ta płatność miała miejsce (miesiąc powstania obowiązku podatkowego) pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym podatnik pozyskał informację o dokonanej wpłacie.

Trzeba mieć bowiem na uwadze to, iż ewidencjonowanie i rozliczenie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

Mając powyższe na względzie, dopuszczalne jest postępowanie spółki, polegające na zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej w miesiącu otrzymania informacji o dokonanych wpłatach (wyciągu bankowego), różnym od daty wpływu wpłaty na rachunek bankowy.

Jeżeli masz pytania na temat stosowania kas fiskalnych, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Rejestracja na kasie informacji o wpłatach

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________