ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kabina dla palących klientów w wynajmowanym lokalu gastronomicznym

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 13:42

Kabina dla palących klientów w wynajmowanym lokalu gastronomicznym

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy zakup kabiny dla palaczy z przeznaczeniem dla potrzeb klientów lokalu gastronomicznego, który stanowi przedmiot najmu, stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika.

Kabina dla palaczy ustawiona w wynajmowanym obiekcie nie stanowi inwestycji w obcych środkach trwałych, ponieważ w każdym czasie kabina może być odłączona od substancji obiektu. Kabina dla palaczy będzie podlegać amortyzacji jako środek trwały o wartości wyższej niż 3.500 zł z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok, wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 sierpnia 2011 r. w interpretacji indywidualnej wydanej w związku z pytaniem spółki, która zakupiła kabinę dla palaczy aby ustawić ją w wynajmowanym obiekcie, z przeznaczeniem dla palących klientów restauracji.

Wartość kabiny jest wyższa niż 3.500 zł. Przewidywany czas używania kabiny jest dłuższy niż jeden rok. Kabina dla palaczy jest ruchoma i może być w każdym czasie odłączona od obiektu, w którym została ustawiona.

W niniejszej sprawie spółka prowadziła działalność gospodarczą głównie w zakresie handlu i reklamy. Spółka zamierzała podjąć działalność gastronomiczną w wynajmowanym obiekcie – restaurację i zakupić kabinę dla palaczy, która będzie ustawiona w wynajmowanym obiekcie, z przeznaczeniem dla klientów. Kabina będzie podlegać amortyzacji jako środek trwały o wartości wyższej niż 3.500 zł z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok, wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 4a pkt 1 ww. ustawy, inwestycje to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223). Z kolei, "środki trwałe w budowie” to – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Biorąc pod uwagę powyższe, inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, albo polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego.

Jak stanowi art. 16d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3.500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Z uwagi na fakt, iż zakupiona kabina dla palaczy zostanie zamontowana w wynajętym lokalu to wydatki związane z jej zakupem i montażem są nakładem na stworzenie jednego środka trwałego określanego jako „inwestycja w obcym środku trwałym”.

powrót Podatki dochodowe Kabina dla palących klientów w wynajmowanym lokalu gastronomicznym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________