ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zakup kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 13:41

Zakup kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wydatki poniesione przez podatnika na zakup kart przedpłaconych oraz na nagrody pieniężne i rzeczowe, których zakupu dokonał on w ramach wykonywania umowy o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego stanowią w całości koszty uzyskania przychodu (interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2011 r.).

Podatnik świadczy usługi organizowania i obsługi programów motywacyjnych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik ten zawarł umowę o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi programu lojalnościowego.

Program motywacyjny polega na tym, że jego uczestnicy gromadzą punkty, które następnie mogą zostać wymieniane na nagrody pieniężne przekazane na tzw. przedpłacone karty, przesłane na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszenia. Uczestnicy uzyskują punkty za doprowadzenie, w czasie trwania programu do sprzedaży produktów klientom punktu sprzedaży (odbiorcom ostatecznym), w którym dany uczestnik pracuje jako sprzedawca lub w przypadku montażystów - za dokonanie montażu produktu u odbiorcy ostatecznego. Ilość sprzedanego lub użytego do montażu produktu stanowi podstawę naliczenia odpowiedniej ilości punktów. Punkty naliczane są według przelicznika, zgodnie, z którym 1 punkt jest zamienialny na 1 zł, przy czym punkty zamienione na nagrodę pieniężną kasowane są z konta uczestnika.

Organ podatkowy uznał, że koszty ponoszone przez spółkę nie są związane z reprezentacją i reklamą (o ile dotyczą tylko i wyłącznie produktów) i zasadniczo nie wpływają na promocję samej spółki. Zatem wskazane wydatki ponoszone przez spółkę (w szczególności na zakup kart przedpłaconych oraz nagrody pieniężne i rzeczowe) należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem usługi określonej w umowie, a nie w celu reprezentacji podatniczki, a w konsekwencji za będące poza art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał także zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Wobec braku definicji „darowizny” w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 14, wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 §1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie kosztem majątku darczyńcy. Aby uznać daną czynność za darowiznę, konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji majątkowej darczyńcy, prowadzące do zmniejszenia jego majątku.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie następuje zmniejszenie majątku spółki. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wszelkie koszty ponoszone przez spółkę w związku z realizacją wskazanych umów pozostają w ścisłej korelacji z należnym wynagrodzeniem. Kwoty wydatkowane przez spółkę na nabycie ww. nagród są ujmowane w wynagrodzeniu należnym spółce na podstawie umów o świadczenie usług (wartość wydatków stanowi w całości podstawę kalkulacji wynagrodzenia należnego spółce z tytułu świadczenia przedmiotowych usług).A zatem w odniesieniu do powyższych wydatków nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według organu podatkowego, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydatki ponoszone przez spółkę w związku z nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz beneficjentów w ramach świadczonej usługi promocyjnej można zasadniczo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, co do zasady spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów stanowiących podstawę kalkulacji wynagrodzenia spółki należnego z tytułu wykonywania zawartej umowy, tj. zakupu kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych, poniesionych w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi promocyjnej.

Nie można jednak powyższej wykładni interpretować rozszerzająco i wywodzić na tej podstawie, iż wszystkie wydatki wymienione w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy bowiem do czynienia ze zwrotem poniesionych wydatków, lecz z sytuacją, w której spółka ponosi koszty w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi za wynagrodzeniem ukształtowanym według określonego algorytmu. Każdy wydatek należy zatem indywidualnie ocenić pod względem bezwzględnie obowiązujących negatywnych przesłanek ustawowych (zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

powrót Podatki dochodowe Zakup kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________