ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Sprzedaż lokali mieszkalnych z miejscem postojowym. Stawka VAT

środa, 31 sierpnia 2011 16:35

Sprzedaż lokali mieszkalnych z miejscem postojowym. Stawka VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli miejsce postojowe znajduje się wewnątrz budynku, nie jest lokalem użytkowym, jeśli jest sprzedawane łącznie z lokalem mieszkalnym. Niewłaściwe jest też stosowanie odrębnej - podstawowej - stawki podatku VAT na sprzedaż takich miejsc postojowych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku VAT właściwej dla lokalu mieszkalnego. Tak wynika z wyroku z dnia 17 listopada 2010 r. wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Sąd ten orzekł, że nie można uznać za lokal użytkowy miejsca postojowego wewnątrz budynku w sytuacji, gdy prawo do korzystania z takiego miejsca jest sprzedawane łącznie z lokalem mieszkalnym. W takim przypadku miejsca postojowe nie mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży i niewłaściwa jest praktyka zastosowania dla sprzedaży takich miejsc oddzielnej stawki podatku, jak dla lokali użytkowych (stawka podstawowa VAT) od stawki obniżonej obejmującej sprzedaż lokali mieszkalnych (I SA/Bk 362/10).

Sąd przypomniał, że preferencyjna stawka VAT nie odnosi się do lokali użytkowych wchodzących w skład budynków mieszkalnych. Ze stanu faktycznego sprawy nie wynika jednak, aby dochodziło do wyodrębnienia miejsc postojowych jako odrębnych lokali użytkowych.

Ma to kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu zaistniałego między stronami. Należy bowiem rozdzielić sytuacje, gdy w jednej transakcji następuje przeniesienie własności lokalu mieszkalnego wraz z przypisanym do tego lokalu miejscem postojowym (garażowym) znajdującym się w miejscu stanowiącym współwłasność wszystkich właścicieli (zazwyczaj w podziemiach budynku mieszkalnego), od takich sytuacji, gdy miejsce postojowe wcześniej zostaje wyodrębnione jako odrębny przedmiot własności i jako "odrębny" lokal użytkowy może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Zdaniem Sądu, nie można, jak to uczynił organ podatkowy, uznać za lokal użytkowy miejsca postojowego wewnątrz budynku w sytuacji, gdy prawo do korzystania z takiego miejsca jest sprzedawane łącznie z lokalem mieszkalnym. W takim przypadku miejsca postojowe nie mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży i niewłaściwa jest praktyka zastosowania dla sprzedaży takich miejsc oddzielnej stawki podatku, jak dla lokali użytkowych (22%, obecnie 23%) od stawki 7% (obecnie 8%) obejmującej sprzedaż lokali mieszkalnych.

Problem opodatkowania podatkiem VAT czynności polegających na sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych był już wielokrotnie rozstrzygany w orzecznictwie sądów administracyjnych. Już w wyroku z dnia 22 czerwca 2005 r. I FSK 103/05, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wyodrębnione miejsca postojowe nie mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży, gdyż nie stanowią samodzielnych lokali użytkowych, ze względu na fakt, że nie stanowią wydzielonych trwałymi ścianami izb w obrębie budynku.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku VAT właściwej dla lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Miejsce postojowe w tym przypadku nie stanowi odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Podobne stanowisko wyrażone zostało również w późniejszych wyrokach tego sądu (zob. np. wyroki z 8 stycznia 2009 r. I FSK 1798/07; z dnia 8 grudnia 2009 r. I FSK 1329/08; z dnia 9 grudnia 2009 r. I FSK 1392/08; z dnia 17 czerwca 2010 r. I FSK 1068/09). Również w literaturze przedmiotu nie brak głosów, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku jest sprzedaż wydzielonych miejsc postojowych w większym pomieszczeniu lub na placu parkingowym, a nie odrębnych lokali - garaży i powiązanie tych miejsc postojowych ściśle z prawem własności sprzedawanych lokali mieszkalnych. Innymi słowy nie może dochodzić do sprzedaży takiego miejsca parkingowego, bez lokalu mieszkalnego (zob. np. M. Siwiński, Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy miejsc parkingowych - artykuł dyskusyjny, Doradca Podatkowy z 2007 r., nr 4, s. 4).

Sąd orzekający w niniejszej sprawie podzielił powyższe poglądy i uznał je za własne. Opierają się one na założeniu, że mamy do czynienia z jedną transakcją sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, znajdującego się w miejscu stanowiącym udział w częściach wspólnych budynku (współwłasność wszystkich właścicieli mieszkań). W takiej sytuacji miejsce postojowe nie może być na podstawie art. 7 ustawy o VAT odrębnym przedmiotem dostawy, albowiem jest związane z nabyciem udziału w częściach wspólnych budynku. Może ono być przedmiotem obrotu jedynie łącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostało przypisane.

Odwołując się zaś do dorobku wspólnotowego wskazać trzeba, że państwo członkowskie w żadnym wypadku nie może poddawać jednej dostawy towarów różnym stawkom podatku (wyrok ETS z 6 lipca 2006 r. w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales Ltd v. Commissioners of Customs & Excise i przywołane tamże orzecznictwo, np. wyrok z 13 lipca 1989 r. w sprawie 173/88 Henriksen, Rec. str. 2763).

Zastrzec trzeba, że powyższe stwierdzenia dotyczą sytuacji, gdy miejsce postojowe nie jest przedmiotem odrębnej własności i nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu. W takiej sytuacji nie można więc zgodzić się z Ministrem Finansów, że tylko sprzedaż lokali mieszkalnych objęta jest wówczas preferencyjną stawką VAT, zaś dostawa miejsc postojowych opodatkowana winna być na zasadach ogólnych, tj. stawką podstawową tego podatku.

powrót VAT Sprzedaż lokali mieszkalnych z miejscem postojowym. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________