ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Budynek mieszkalny zajęty częściowo na działalność

środa, 31 sierpnia 2011 17:24

Budynek mieszkalny zajęty częściowo na działalność

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatek od nieruchomości od obiektów budowlanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Część budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowana jest stawką wyższą, a część mieszkalna - niższą stawką podatku od nieruchomości. Nie dochodzi więc do podwójnego opodatkowania.

W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów przypomniał, że (pismo z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podwójnego opodatkowanie osób prowadzących działalność gospodarczą w swojej nieruchomości), zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych albo samoistnymi posiadaczami;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Wysokość stawki podatku od nieruchomości jest uzależniona od sposobu wykorzystania nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2011 r.:

- od budynków mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy),
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że osoba, która we własnym budynku mieszkalnym lub jego części prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązana jest do uiszczenia podatku od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Podkreślenia wymaga fakt, że części budynku mieszkalnego, które nie są faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będą podlegały opodatkowaniu według stawek określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy.

Należy również zauważyć, że kwota uiszczonego podatku od nieruchomości od obiektów budowlanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

W zaistniałej sytuacji nie ma zatem miejsca podwójne opodatkowanie tego samego obiektu budowlanego, gdyż każda jego część będzie objęta inna stawką podatku od nieruchomości w zależności od sposobu wykorzystania tej części budynku mieszkalnego.

powrót Podatek od nieruchomości Budynek mieszkalny zajęty częściowo na działalność

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________