ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Nie można uzupełnić oświadczenia po sprzedaży

środa, 31 sierpnia 2011 18:39

Nie można uzupełnić oświadczenia po sprzedaży

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nie można po terminie wykonania umowy sprzedaży oleju opałowego żądać uzupełnienia elementów tej umowy w postaci złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, które ma wpływ na ustalenie stawki akcyzy, a tym samym ceny sprzedaży i w momencie sprzedaży musi je sprzedawca posiadać.

Brak udokumentowania sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe jest równoznaczny w użyciem w innym celu niż opałowy. Potwierdził w wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 1017/10).

Norma prawna zawarta w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 ze zm.) stanowiła, iż podatnik dokonujący sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe obowiązany jest do uzyskania od nabywcy oświadczenia stwierdzającego, że nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe.

W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie to może być złożone w wystawianej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać dane dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz powinno być dołączone do kopii faktury VAT, natomiast w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oświadczenia te powinno być dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu, potwierdzającego te sprzedaż.

Zgodnie z § 4 ust. 2 tego rozporządzenia, powyższe oświadczenie musi zawierać co najmniej takie elementy jak:

1) imię i nazwisko nabywcy, PESEL i NIP,
2) adres zamieszkania nabywcy,
3) określenie ilości nabywanego oleju opałowego,
4) określenie ilości posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2,
5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych,
6) datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie.

Dodatkowo, powyższe rozporządzenie, w §4 ust. 4, nałożyło na sprzedawcę oleju opałowego obowiązek przechowywania ww. oświadczeń do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jednocześnie norma prawna zawarta w §4 ust. 5 rozporządzenia stanowi, iż niezłożenie oświadczeń zgodnie z wymogami przytoczonych powyżej przepisów § 4 ust. 1 i 2 skutkuje zastosowaniem do sprzedawanego oleju opałowego stawki podatku akcyzowego właściwej dla oleju napędowego.

Minister Finansów, obniżając stawkę podatku akcyzowego na olej opałowy do poziomu niższego niż stawka podatku akcyzowego na olej napędowy, jednoznacznie uzależnił prawo do zastosowania stawki podatku akcyzowego właściwej dla oleju opałowego od spełnienia wymogów formalnych, jakimi są konieczność uzyskania od nabywcy oleju oświadczenia zawierającego wymagane przepisami informacje, obowiązek dołączenia tego oświadczenia do dokumentu sprzedaży bądź naniesienia na oświadczeniu danych identyfikacyjnych dokumentu sprzedaży, oraz obowiązek przechowywania tych oświadczeń przez okres 5 lat.

Z dniem 24 sierpnia 2005 r. ustawodawca w drodze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 160, poz. 1341) dokonał zmian w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, ustalając w jej art. 65 ust. 1 stawkę akcyzy na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe na poziomie 233.00 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu.

Ponadto w art. 65 ust. 1a pkt 1 tej ustawy wprowadzono przepis stanowiący, iż w przypadku użycia olejów opałowych lub napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wynosi dla olejów opałowych lub olejów napędowych przeznaczonych na cele opałowe - 2.000,00 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu. A więc, w ust. 1a wprowadzona została sankcja w postaci podwyższonych stawek akcyzy w sytuacji niespełnienia warunków określonych w przepisach odrębnych, bez określenia zamkniętego katalogu takich uchybień.

W powyższym okresie również obowiązywały opisane we wcześniejszej części uzasadnienia decyzji normy § 4 ust. 1, 2, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 ze zm.).

A zatem, mając na uwadze powyższe czasookresy obowiązywania powyższych norm prawnych podkreślić należy, iż Minister Finansów, obniżając stawkę podatku akcyzowego na olej opałowy do poziomu niższego niż stawka podatku akcyzowego na olej napędowy, jednoznacznie uzależnił prawo do zastosowania stawki podatku akcyzowego właściwej dla oleju opałowego od spełnienia wymogów formalnych, jakimi są konieczność uzyskania od nabywcy oleju oświadczenia zawierającego wymagane przepisami informacje, obowiązek dołączenia tego oświadczenia do dokumentu sprzedaży bądź naniesienia na oświadczeniu danych identyfikacyjnych dokumentu sprzedaży, oraz obowiązek przechowywania tych oświadczeń do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jest bowiem oczywistym, że skoro od złożenia oświadczenia zawierającego dane nabywcy uzależniona jest sprzedaż oleju przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, to w interesie sprzedawcy było samodzielne przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń nabywców. Z przytaczanych przepisów prawa materialnego wynika bowiem w sposób nie budzący wątpliwości, że nakładają one na sprzedawcę oleju opałowego ciężar udowodnienia faktu sprzedaży tego wyrobu na cele opałowe, preferowane niższą stawką podatkową.

W przypadku nieprawidłowego sporządzenia oświadczenia przez nabywcę oleju sprzedawca mógł odmówić przyjęcia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego i jednocześnie odmówić jego sprzedaży przy zastosowaniu preferencji podatkowych, które złożenia takiego oświadczenia wymagały.

Ponieważ w toku czynności kontrolnych stwierdzono u podatnika brak właściwych oświadczeń nabywców oleju opałowego w odniesieniu do opisanych powyżej transakcji sprzedaży, organ I instancji prawidłowo uznał, że skarżąca spółka nie była uprawniona do zastosowania w tych transakcjach obniżonej stawki podatku akcyzowego, właściwej dla oleju opałowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że tylko dokument zawierający wszystkie elementy z § 4 ust. 2 rozporządzenia jest oświadczeniem, którego otrzymanie umożliwia sprzedaż oleju opałowego po obniżonej stawce podatku akcyzowego. Dokument, który nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w rozporządzeniu nie jest oświadczeniem w rozumieniu tego rozporządzenia, wywołującym skutek w postaci obniżenia stawki podatku.

Nie można także zapomnieć, że wszelkie zwolnienia z podatku są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, toteż powinny być interpretowane w sposób ścisły. Jak wskazał NSA w uchwale 7 sędziów z dnia 20 marca 2000 r. FPS 14/99, odstępstwo od powszechności i równości podatkowej nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i nie może odbywać się w ramach wykładni rozszerzającej.

Zdaniem Sądu, analiza treści przedstawionych regulacji rozporządzenia dowodzi, że podatnik może zastosować obniżenie stawek podatku akcyzowego dokonując sprzedaży oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe, tylko wówczas gdy spełnił określone w tym rozporządzeniu warunki, czyli uzyskał zgodnie z tym rozporządzeniem oświadczenie.

Obniżenie przez podatnika stawki podatku akcyzowego następuje w momencie otrzymania oświadczenia, bo wówczas po jego analizie sprzedający wie, czy ma dokonać sprzedaży z zastosowaniem obniżonej stawki akcyzy. Ustalenie jaką stawkę akcyzy należy zastosować, ma istotne znaczenie gdyż wpływa ona na cenę sprzedaży, która jest istotnym elementem umowy sprzedaży.

Takie oświadczenie nie może być składane po sprzedaży oleju, albowiem jest ono niezbędne do ustalenia ceny, nie może zatem także być później uzupełnione, tylko oświadczenie spełniające wszystkie wymogi formalne na co wyżej wskazano, daje prawo do zastosowania ceny zawierającej obniżoną stawkę podatku akcyzowego. Oświadczenie jest dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży. Istotnym elementem sprzedaży, przez co należy rozumieć umowę sprzedaży, jest dobrowolność składanych oświadczeń, dotyczy to zarówno kupującego jak i sprzedawcę.

Brak udokumentowania sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe w świetle powołanych przepisów jest równoznaczne w użyciem w innym celu niż opałowy. Z treści tego przepisu wynika, że wyższą stawkę akcyzy stosuje się między innymi do olejów przeznaczonych na cele opałowe w przypadku ich użycia niezgodnie z tym przeznaczeniem. O sprzedaży na określone cele (opałowe bądź nie opałowe) decydował ujawniony przy zbyciu zamiar nabywcy przeznaczenia oleju na te cele. Formą wyrażenia zamiaru przeznaczenia oleju na cele opałowe, było oświadczenie nabywcy, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r., w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Przepisy tego rozporządzenia, na co wcześniej zwrócono już uwagę przewidywały obowiązek uzyskania przez sprzedawcę oświadczenia o nabyciu oleju na cele opałowe (§4 ust. 1). Jednocześnie przepisy te nie zobowiązywały do uzyskania oświadczenia o nabyciu oleju na cele nie opałowe. Zatem brak złożenia oświadczenia o nabyciu oleju opałowego na cele opałowe, jest równoznaczne ze sprzedażą oleju na inne cele niż opałowe "użycie oleju niezgodnie z przeznaczeniem".

Zaniedbanie przez sprzedawcę w zakresie przyjmowania oświadczeń, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, skutkuje pozbawieniem go prawa do zastosowania niższej stawki podatkowej z koniecznością opodatkowania transakcji według stawek przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym (art. 65 ust. 1a pkt 1 ).

Pamiętać należy, że przy sprzedaży towaru, jego wydaniu, zapłaceniu ceny, umowa zostaje wykonana. Nie ma później możliwości dokonywania zmian umowy, która została wykonana, co oznacza, że nie można po terminie wykonania umowy sprzedaży oleju opałowego żądać uzupełnienia elementów tej umowy w postaci złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, które ma wpływ na ustalenie stawki akcyzy, a tym samym ceny sprzedaży i w momencie sprzedaży musi je sprzedawca posiadać.

powrót Akcyza Nie można uzupełnić oświadczenia po sprzedaży

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________