Usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela a VAT
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela a VAT

piątek, 02 września 2011 15:18

Usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela świadczącego usługi na własny rachunek na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym, realizowane w przedszkolach oraz prowadzonej przez siebie Szkole Muzycznej, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ są to usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.

Takie zwolnienie natomiast nie ma zastosowania do usług prowadzenia zajęć muzycznych świadczonych w jego szkole przez zatrudnionego nauczyciela, który nie świadczy tych usług na własny rachunek i nie jest związany umową bezpośrednio z uczniami (rodzicami).

Jeżeli prowadzona szkoła muzyczna nie jest podmiotem objętym systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, to nie są także spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 18 sierpnia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów.

Stanowisko takie potwierdza analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie C-445/05 Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf orzekł, iż działalność osoby fizycznej posiadającej status niezależnego współpracownika polegająca na udzielaniu lekcji wyrównawczych a także na prowadzeniu kursów ceramiki i garncarstwa w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być objęta zwolnieniem od podatku od wartości dodanej przewidzianym w art. 13 część A ust. 1 lit. j szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jedynie wówczas, gdy działalność ta polega na udzielaniu lekcji przez nauczyciela na własny rachunek i własną odpowiedzialność i obejmuje edukację szkolną lub uniwersytecką. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi czy też jednocześnie większej liczbie osób.

 W świetle powyższego zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której nauczyciel prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. działa we własnym imieniu). Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji świadczone na podstawie umowy pomiędzy nauczycielem a uczniem (studentem). Przy czym zgodnie z orzecznictwem ETS tak samo należy traktować usługę świadczoną na rzecz jednej, jak i kilku osób.

Co więcej ETS uznał, że brak jest podstaw do dokonywania na gruncie VAT rozróżnienia między nauczaniem uczniów bądź studentów a osób, które legitymują się już dyplomem (szkolnym bądź uniwersyteckim) i kontynuują naukę.

Z wniosku podatniczki wynikało, że jest z wykształcenia nauczycielką muzyki i jest zatrudniona na etacie nauczyciela muzyki w szkole podstawowej. Dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, opierającą się wyłącznie na edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym.

Podatniczka prowadziła zajęcia muzyczno-edukacyjne w przedszkolach, jak również w prowadzonej przez siebie szkole. Uczyła gry na instrumentach, poznawania instrumentów, uczy śpiewania, rozbudzania zamiłowania do muzyki, ruchu przy akompaniamencie muzycznym. Działalność podatniczki opierała się wyłącznie na nauczaniu dzieci.

Na świadczenie usług edukacyjnych w przedszkolach umowy podpisywane są z radami rodziców poszczególnych przedszkoli, za wiedzą i akceptacją dyrekcji tych placówek. Natomiast w prowadzonej przez podatniczkę szkole umowy podpisywane są z rodzicami lub opiekunami dzieci biorących udział w zajęciach muzyczno-edukacyjnych. Zajęcia te w przedszkolach, jak i własnej szkole podatniczka prowadziła osobiście.

Jednakże dodatkowo w szkole zatrudniała nauczyciela, na umowę zlecenie, który prowadził zajęcia muzyczne. Podatniczka nie jest podmiotem objętym systemem oświaty oraz nie posiada wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Realizowane przez nią usługi są usługami w zakresie kształcenia i wychowania.

Wobec powyższego realizowane przez nią w ramach prowadzonej szkoły muzycznej usługi muzyczno-edukacyjne nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. W tej sytuacji należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy.

Zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność.

Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok ETS, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE).

W wyroku tym wskazano także, że „Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci - EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten - a nie Thomas Eulitz - pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów”.

Zaznaczyć także należy, że wszelkie przepisy regulujące zwolnienia podatkowe, jako odstępstwa od zasady powszechności i równości opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Przy czym, jak zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE (powołany wcześniej wyrok C-473/08), prócz dokonywania interpretacji zwolnień w sposób ścisły, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane zgodnie z celami, do jakich dążą te zwolnienia oraz ich interpretacja powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT.

Reasumując, usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym, realizowane w przedszkolach oraz prowadzonej przez siebie szkole muzycznej, korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie spełnione bowiem zostały wszystkie przesłanki warunkujące zwolnienie - podatniczka będąca nauczycielem, świadczy na własny rachunek i własną odpowiedzialność, usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym.

Powyższe zwolnienie natomiast nie ma zastosowania do usług prowadzenia zajęć muzycznych, tj. nauki gry na keyboardzie, świadczonych w szkole podatniczki. Usługi nauczania gry na keyboardzie są bowiem świadczone przez nauczyciela zatrudnionego przez podatniczkę (który nie świadczy tych usług na własny rachunek), a więc związanego umową z podatniczką, a nie bezpośrednio z uczniami (rodzicami).

W przedmiotowej sprawie nie zostały również spełnione przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ww. ustawy i tym samym ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Usługi prowadzenia zajęć muzycznych świadczone przez zatrudnionego nauczyciela nie zostały także wymienione w ustawie ani w przepisach wykonawczych do niej jako opodatkowane stawkami obniżonymi, stąd podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

powrót VAT Usługi muzyczno-edukacyjne świadczone przez nauczyciela a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________