ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czy organizator konferencji jest podatnikiem VAT?

wtorek, 06 września 2011 14:49

Czy organizator konferencji jest podatnikiem VAT?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uczelnia publiczna organizując i przeprowadzając szkolenia i konferencje nie wykonuje tych czynności z pozycji nadrzędnej przysługującej organowi władzy publicznej, lecz dokonuje je w sposób zbliżony, jeżeli nie identyczny, jak podmioty prywatnoprawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Tak uznał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 157/10), który to wyrok potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 1 września 2011 r.

Sąd orzekający w niniejszym sprawie w pełni podziela pogląd prawny wyrażony w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., I FSK 1906/07, iż:

"kryterium decydującym o uznaniu organu (urzędu) władzy publicznej za podatnika VAT jest zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) w stosunku do określonych transakcji lub czynności, co jest szczególnie uzasadnione w tych przypadkach, gdzie identyczne lub bardzo zbliżone czynności bądź transakcje mogą być dokonywane przez podmioty prywatne".

Jak słusznie dalej wywodził ten Sąd, podmiot działa w roli organu administracji publicznej "wtedy, gdy przy realizacji danego zdania wyposażony jest we władztwo publiczne, tj. występuje w pozycji nadrzędnej w stosunku do innych podmiotów uczestniczących w danej czynności. Wniosek taki wynika z brzmienia art. 4 (5) VI Dyrektywy, zgodnie z którym organy nie są uważane za podatników w związku z działalnością, które podejmują i transakcjami, które zawierają jak władze publiczne. Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonując wykładni tego przepisu wielokrotnie wskazywał, że dla zastosowania art. 4 (5) konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek - działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być ona wykonywana jako organ władzy publicznej (por. m.in. wyroki w sprawach C-202/90 i C-288/07)".

Nie budzi wątpliwości Sądu, iż uczelnia skarżąca spełnia pierwszą z wyżej wymienionych przesłanek, gdyż państwowej szkole wyższej można przypisać przymiot podmiotu prawa publicznego. Inaczej rzecz ma się z druga z tych przesłanek. Powołując się na orzecznictwo krajowe (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2008 r., I FSK 116/07, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2007 r., III SA/Wa 4312/06, czy wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2009 r., I SA/Gd 367/09) i wspólnotowe (np. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-446/98, C-288/07, C-260/98, C-408/97 czy C-4/89) stwierdzić należy, iż działalnością wykonywaną w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu tego przepisu jest działalność wykonywana przez podmioty prawa publicznego w ramach właściwego dla nich reżimu prawnego (reżim publicznoprawny), z wyłączeniem tej działalności, która jest wykonywana przez nie na tych samych warunkach prawnych, co prywatni przedsiębiorcy.

Zatem wyraźnie widać, iż skarżąca uczelnia organizując i przeprowadzając szkolenia i konferencje nie wykonuje tych czynności z pozycji nadrzędnej przysługującej organowi władzy publicznej (imperium), lecz dokonuje je w sposób zbliżony, jeżeli nie identyczny, jak podmioty prywatnoprawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sąd zwrócił też uwagę na słuszną konstatację organu interpretacyjnego, iż nawet w sytuacji, gdyby przyjąć, że uczelnia spełnia kryteria organu władzy publicznej (analogicznie dotyczy to też urzędu obsługującego taki organ), to nie doszłoby do zwolnienia podmiotowego, ponieważ dokonywane czynności (szkolenia, konferencje, itp.), chociaż mieszczą się w ramach jej działań, to jednakże wykonywane są na podstawie umów cywilnoprawnych.

powrót VAT Czy organizator konferencji jest podatnikiem VAT?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________