ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Wynajem pokoi poza działalnością gospodarczą

czwartek, 08 września 2011 14:32

Wynajem pokoi poza działalnością gospodarczą

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy przychód z wynajmu pokoi należy traktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Na to pytanie odpowiedział w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r.

W niniejszej sprawie podatnik wraz z żoną jest właścicielem domu jednorodzinnego mieszkaniowego na zasadzie wspólnoty małżeńskiej majątkowej. W domu tym jeden z pokoi jest wynajmowany na jeden dzień w tygodniu na rzecz najemcy na potrzeby szkolenia pracowników najemcy. Szkolenia te mają charakter wewnętrzny i nieodpłatny. Szkolenia te nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej najemcy, wynikający z KRS, ponieważ najemca prowadzi działalność w innym miejscu.

Ponadto kilka razy w roku nie więcej jak dziesięć podatnik udostępnia rodzinie i znajomym wyżej opisany pokój na cele własnych uroczystości rodzinnych (głównie: imieniny, komunie, jubileusze) za zryczałtowaną opłatą 450 zł. W skład tej opłaty wchodzą należności za: gaz butlowy, wodę, kanalizację olej opałowy, energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych. Od opłaty za okazjonalne korzystanie z pokoju oraz od umowy najmu z ww. firmą podatnik odprowadza do urzędu skarbowego podatek dochodowy od najmu jako wynajmujący nie będący podmiotem gospodarczym ryczałtowo 8,5%.

Gmina twierdzi, że pod wskazanym adresem podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Podatnik natomiast uważa, że nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w wynajmowanym pokoju, ponieważ nie spełnia kryteriów prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Nie prowadzi też działalności najemca, który wprawdzie jest podmiotem gospodarczym i korzysta z wynajmowanego pomieszczenia w innym celu niż jego działalność gospodarcza. Mianowicie w celu niedochodowym o charakterze wewnętrznych szkoleń.

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, to podatnik, a nie gmina ma rację. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 6 tego przepisu:

 

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Z powyższych przepisów wynika, iż najem dla celów podatkowych może być traktowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Z przychodami uzyskiwanymi z najmu i zaliczanymi do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza mamy do czynienia wówczas, gdy: podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, podając najem jako przedmiot działalności i spełnia kryteria zorganizowania tej działalności wynikające z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przedmiotem umowy najmu są składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie zamierza wynajmować pokój 1 raz w tygodniu spółce akcyjnej oraz kilka razy w roku - rodzinie i znajomym na cele własnych uroczystości rodzinnych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy wskazać należy, iż co do zasady decyzję dotyczącą wyboru kwalifikacji i sposobu rozliczenia przychodów uzyskiwanych z najmu, ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem.

Tym samym, jeżeli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada składników majątku związanych z taką działalnością, ale wynajmuje składniki swojego (osobistego, prywatnego) majątku, wówczas przychody z tego najmu będą kwalifikowane jako pochodzące z tego odrębnego źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, tj. z najmu.

Reasumując, w opisanym przypadku przychód uzyskiwany z wynajmowania pokoju stanowiącego wspólność majątkową podatnika może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót Podatki dochodowe Wynajem pokoi poza działalnością gospodarczą

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________